Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 12 παιδικών χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                 Ηγουμενίτσα, 06.12.2018

                 Αριθ. Πρωτ.: 18418

 

Αρχεία διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ 12/2018  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ:  68020  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 12 παιδικών χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 193.548,05 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 239.999,58€

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κατά 203.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά 37.000,00€.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς ετών 2018-2019 όπου έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στον  ΚΑ: 30.7135.78.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών/εργασιών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο χρόνος παράδοσης  και τοποθέτησης του εξοπλισμού ορίζεται  σε  τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α΄βαθμού),  Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα, αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.:2665 361 212,  fax: 2665029119,  e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 7 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 11 Ιανουαρίου 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00.

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ)

Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός.

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech