Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 07.12.2018                                                                   

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 18468

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

                                                                                

Περίληψη αριθ. 10/2018 Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου:

«Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου», με ακρωνύμιο «Inter-Connect»  Α/Α Συστήματος(ΕΣΗΔΗΣ) 68117

Αρχεία Διακήρυξης

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «υπηρεσία προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου», με ακρωνύμιο «Inter-Connect Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 133.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  και  θα βαρύνει τα έτη 2018 - 2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α’ βαθμού), Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Παντελής Καραπιπέρης, τηλ. : 2665 361 155, fax: 2665029119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Interreg V-B Adriatic-Ionian Programme - ADRION 2014-2020» . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 10.7425.32 με τίτλο:  Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic-Ionian area», ακρωνύμιο «Inter-Connect»,   του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2018-2019.

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 07  Δεκεμβρίου  2018.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00.

 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: 18 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00.

                                                                                                                                                                                                            

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, ήτοι 2.160,00€.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονική και για το παραδεκτό της άσκησης κατατίθεται παράβολο ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της κάθε ομάδας της σύμβασης, για την οποία ασκείται η προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

                                                          

 Ο  Δήμαρχος

 

                                                                               Ιωάννης Λώλος

Tags: Inter-Connect

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech