Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Επέκταση δικτύου πεζών και ποδηλάτων προς το βόρειο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : 

Σουλίου 3

Ταχ. Κώδικας : 

461 00

Πληροφορίες :

Μ. Νάκα

Τηλέφωνο :

26653 61103

Fax : 

26650 61123

Ε-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ηγουμενίτσα, 17 –12 – 2018

Αριθ. πρωτ.: 18913

 

Έργο:

«Επέκταση δικτύου πεζών και ποδηλάτων προς το βόρειο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηγουμενίτσας»

Χρημ/ση:

ΠΔΕ (ΣΑΕΠ-030) 

 

CPV:

 [45233162-2] Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα και

[45233260-9] Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Αρχεία Διακήρυξης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επέκταση δικτύου πεζών και ποδηλάτων προς το βόρειο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηγουμενίτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 1.130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%, με CPV: 45233162-2 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα και 45233260-9-Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους και κωδικό NUTS: EL542.

Το έργο συνίσταται στις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 404.651,29 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 379.460,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 127.171,26 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, ενώ ως ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, ενώ ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:00πμ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α) του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας  www.igoumenitsa.gr.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 31-12-2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07-01-2019.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,

  1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1ε) και 3β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  στην 1η τάξη και άνω, στην κατηγορία έργων «OΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», στην 1η τάξη και άνω στην κατηγορία έργων «OΔΟΠΟΙΙΑ» και στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» . Επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ενώσεις δύο (2) τουλάχιστον  οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»  με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3β) του Ν. 4412/2016, ενώσεις δύο (2) τουλάχιστον  οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3β) του Ν. 4412/2016 και ενώσεις δύο (2) τουλάχιστον  οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας  «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3β) του Ν. 4412/2016.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής η οποία απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου, ήτοι το Δήμο Ηγουμενίτσας και ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (18.200,00 €), ενώ δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των εννιά (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι εννιά (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ-030) σύμφωνα με την αριθ. 1193 (αρ. πρωτ.: 96949/18.09.2018) απόφαση του Υπουργείου  Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 7Ζ9Ρ465ΧΙ8-Ω5Δ) με ποσό 500.000,00 € και από ίδια έσοδα του Δήμου Ηγουμενίτσας με ποσό 630.000,00€, ενώ ο Κωδικός ΣΑΕΠ του έργου είναι 2018ΕΠ0300000.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ή πριμ στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

 

 

                                                                                           Ο Δήμαρχος

 

                                                                                         Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech