Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα

                             Ηγουμενίτσα,  09.05.2019

Ταχ. Κώδικας:

46100

                             Αριθ. Πρωτ. : 5867

Πληροφορίες:

Ιφιγένεια Κώτσια

 

Τηλ.:

2665 361 212

 

Fax:

26650 29119

 

Ε-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ    

 

 

Ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
 • του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016,
 • του ν.4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)».
 • του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
 • του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
 • της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Ττης παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 • του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 1. Το αριθ. πρωτ. 5795 /08.05.2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,
 2. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, με τις οποίες εγκρίθηκε το ως άνω πρωτογενές αίτημα και διατέθηκαν οι σχετικές  πιστώσεις  στους ΚΑ: 10.6253, 20.6253 και 30.6253 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας για μία ασφαλιστική περίοδο και συγκεκριμένα από 19/05/2019 έως και 18/05/2020. Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.740,00€ και θα βαρύνει τους ΚΑ : 10.6253,  20.6253 και 30.6253  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του οικονομικού έτους 2019 με τα ποσά των  2.940,00€, 5.350,00€ και 2.450,00€ αντίστοιχα.

 

Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αφορά:

 • στην υποχρεωτική ασφάλιση όλων των οχημάτων
 • στην οδική βοήθεια των επιβατικών αυτοκινήτων και
 • στην κάλυψη των μηχανημάτων έργου κατά τη λειτουργία τους ως μηχανήματα έργου.

 

Επισήμανση

Θα συμπεριληφθεί το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού ή κάποιο άλλο ανάλογο σύστημα άμεσης πληρωμής αποζημίωσης και της δωρεάν κάλυψης φροντίδας ατυχήματος, δηλαδή της 24ωρης παροχής οδικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος.

 

Κάθε νέο όχημα και μηχάνημα το οποίο θα ενταχθεί στη δύναμη των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας θα ασφαλιστεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα  ήδη ασφαλισμένα οχήματα.

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των οχημάτων του πίνακα που ακολουθεί στη συνέχεια της παρούσας.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης  του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνει για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με την εν λόγω εταιρεία (ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την ίδια Ασφαλιστική Επιχείρηση).

        

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. να μην υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

 

 1. Να μην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων  και εισφορών  (φορολογική  και ασφαλιστική ενημερότητα).

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής ενός εκ των ως άνω λόγων αποκλεισμού, ο  οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος,  θα προσκομίσει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παραπάνω λόγους.
 • Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 14η  Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 14η Μαΐου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της  απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  118 του ν. 4412/2016.

 

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας  (κα Ιφιγένεια Κώτσια  τηλ. 2665 361 212).

 

 

 

Ο Δήμαρχος

              Ιωάννης Λώλος

 

 


 

 

 

Πίνακας οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Ηγουμενίτσας

Περίοδος ασφάλισης 19.05.2019 έως  και 18.05.2020

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ.

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΙΠΠΟΙ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

KA

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ €

1

ΗΝΒ 0391

ΔΙΚΥΚΛΟ

109/1

2/12/1999

10.6253

50,00

2

ΗΝΖ 0882

ΔΙΚΥΚΛΟ

125/2

18/6/2009

10.6253

50,00

3

ΗΝΖ 0883

ΔΙΚΥΚΛΟ

125/2

18/6/2009

10.6253

50,00

4

ΚΗΙ 9225

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

10

8/2/2010

10.6253

180,00

5

ΚΗΙ 9207

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  SAAB

14

27/11/2007

10.6253

200,00

6

ΚΗΥ 9950

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

16

7/9/2005

10.6253

300,00

7

ΚΗΥ 9917

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Δημ.Αστ

11

12/2/2001

10.6253

190,00

8

ΚΗΥ 9938

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΠΟΛΕΟΔ

11

24/7/2003

10.6253

190,00

9

ΚΗΥ 9932

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

2/10/2002

10.6253

190,00

10

ΚΗΙ 9243

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI

10

2018

10.6253

180,00

11

ΚΗΥ 9956

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  κδαπ

15

29/5/2006

10.6253

300,00

12

ΚΗΥ 9953

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

16

3/10/2005

10.6253

300,00

13

ΚΗΥ 9919

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

21/5/2001

10.6253

190,00

14

ΚΗΥ 9930

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

26/9/2002

10.6253

190,00

15

ΚΗΙ 9240

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

2/10/2002

10.6253

190,00

16

ΚΗΥ 9936

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

2003

10.6253

190,00

17

ΚΗΥ 9946

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

25

18/8/2005

20.6253

240,00

18

ΚΗΥ 9947

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

33

25/8/2005

20.6253

250,00

19

ΚΗΙ 9215

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

51

1/9/1987

20.6253

270,00

20

ΚΗΙ 9220

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

38

24/7/2009

20.6253

250,00

21

ΚΗΙ 9219

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

43

17/7/2009

20.6253

270,00

22

ΚΗΙ 9217

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

25

7/4/2009

20.6253

250,00

23

KHI 9245

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

46

28/12/2018

20.6253

400,00

24

ΚΗΙ 9236

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

6693 κυβ.

5/7/1905

20.6253

270,00

25

ΚΗΥ 9905

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

35

13/7/1999

20.6253

700,00

26

ΚΗΥ 3885

ΦΟΡΤΗΓΟ

35

2/12/1998

20.6253

270,00

27

ΚΗΙ 9205

ΦΟΡΤΗΓΟ

56

4/9/2007

20.6253

280,00

28

ΚΗΙ 9216

ΦΟΡΤΗΓΟ

24

27/2/1992

20.6253

240,00

29

ΚΗΙ 9226

ΦΟΡΤΗΓΟ 

10

23/2/2010

20.6253

150,00

30

ΚΗΙ 9202

ΦΟΡΤΗΓΟ

44

21/3/2007

20.6253

270,00

31

ΚΗΥ 9911

ΦΟΡΤΗΓΟ

17

15/12/1999

20.6253

220,00

32

ΚΗΥ 9954

ΦΟΡΤΗΓΟ

72

13/1/2006

20.6253

280,00

33

ΚΗΥ 9909

ΦΟΡΤΗΓΟ

57

25/10/1999

20.6253

280,00

34

ΜΕ 51161

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

45

5/3/2003

20.6253

100,00

35

ΜΕ 34131

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

180

29/7/1998

20.6253

140,00

36

ΚΗI 9232

ΦΟΡΤΗΓΟ

17

2004

20.6253

220,00

37

ΚΗΥ 9943

ΦΟΡΤΗΓΟ

17

24/11/2004

30.6253

220,00

38

ΚΗΥ 9940

ΦΟΡΤΗΓΟ

72

27/4/2004

30.6253

280,00

39

ΜΕ 34140

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

118

6/5/1999

30.6253

120,00

40

ΜΕ 34147

ΤΣΑΠΑ

97

 

30.6253

120,00

41

ΜΕ 34153

ΣΑΡΩΘΡΟ

122

9/12/1999

30.6253

120,00

42

ΜΕ 86502

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ

100

4/11/2005

30.6253

140,00

43

ΜΕ 91745

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

158

7/6/2007

30.6253

140,00

44

ΜΕ 34108

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ

100

1996

30.6253

140,00

45

ΜΕ 112210

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ

101

19/8/2009

30.6253

140,00

46

ΜΕ 34141

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

97

6/4/1999

30.6253

140,00

47

ΜΕ 34142

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

140

14/5/1999

30.6253

140,00

48

ΜΕ 51120

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ

90

15/3/2001

30.6253

140,00

49

ΜΕ 51180

ΤΡΑΚΤΕΡ

103,36

29/5/2012

30.6253

80,00

50

ΜΕ 131512

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

146

9/12/2016

30.6253

140,00

51

ΜΕ 121913

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

152

26/7/2013

30.6253

140,00

52

ΚΗΙ 9204

ΦΟΡΤΗΓΟ

38

27/8/2007

30.6253

250,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

10.740,00

 


 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ.

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΙΠΠΟΙ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

KA

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ €

1

ΗΝΒ 0391

ΔΙΚΥΚΛΟ

109/1

2/12/1999

10.6253

 

2

ΗΝΖ 0882

ΔΙΚΥΚΛΟ

125/2

18/6/2009

10.6253

 

3

ΗΝΖ 0883

ΔΙΚΥΚΛΟ

125/2

18/6/2009

10.6253

 

4

ΚΗΙ 9225

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

10

8/2/2010

10.6253

 

5

ΚΗΙ 9207

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  SAAB

14

27/11/2007

10.6253

 

6

ΚΗΥ 9950

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

16

7/9/2005

10.6253

 

7

ΚΗΥ 9917

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Δημ.Αστ

11

12/2/2001

10.6253

 

8

ΚΗΥ 9938

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΠΟΛΕΟΔ

11

24/7/2003

10.6253

 

9

ΚΗΥ 9932

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

2/10/2002

10.6253

 

10

ΚΗΙ 9243

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI

10

2018

10.6253

 

11

ΚΗΥ 9956

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  κδαπ

15

29/5/2006

10.6253

 

12

ΚΗΥ 9953

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

16

3/10/2005

10.6253

 

13

ΚΗΥ 9919

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

21/5/2001

10.6253

 

14

ΚΗΥ 9930

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

26/9/2002

10.6253

 

15

ΚΗΙ 9240

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

2/10/2002

10.6253

 

16

ΚΗΥ 9936

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI

11

2003

10.6253

 

17

ΚΗΥ 9946

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

25

18/8/2005

20.6253

 

18

ΚΗΥ 9947

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

33

25/8/2005

20.6253

 

19

ΚΗΙ 9215

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

51

1/9/1987

20.6253

 

20

ΚΗΙ 9220

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

38

24/7/2009

20.6253

 

21

ΚΗΙ 9219

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

43

17/7/2009

20.6253

 

22

ΚΗΙ 9217

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

25

7/4/2009

20.6253

 

23

KHI 9245

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

46

28/12/2018

20.6253

 

24

ΚΗΙ 9236

ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ

6693 κυβ.

5/7/1905

20.6253

 

25

ΚΗΥ 9905

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

35

13/7/1999

20.6253

 

26

ΚΗΥ 3885

ΦΟΡΤΗΓΟ

35

2/12/1998

20.6253

 

27

ΚΗΙ 9205

ΦΟΡΤΗΓΟ

56

4/9/2007

20.6253

 

28

ΚΗΙ 9216

ΦΟΡΤΗΓΟ

24

27/2/1992

20.6253

 

29

ΚΗΙ 9226

ΦΟΡΤΗΓΟ 

10

23/2/2010

20.6253

 

30

ΚΗΙ 9202

ΦΟΡΤΗΓΟ

44

21/3/2007

20.6253

 

31

ΚΗΥ 9911

ΦΟΡΤΗΓΟ

17

15/12/1999

20.6253

 

32

ΚΗΥ 9954

ΦΟΡΤΗΓΟ

72

13/1/2006

20.6253

 

33

ΚΗΥ 9909

ΦΟΡΤΗΓΟ

57

25/10/1999

20.6253

 

34

ΜΕ 51161

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

45

5/3/2003

20.6253

 

35

ΜΕ 34131

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

180

29/7/1998

20.6253

 

36

ΚΗI 9232

ΦΟΡΤΗΓΟ

17

2004

20.6253

 

37

ΚΗΥ 9943

ΦΟΡΤΗΓΟ

17

24/11/2004

30.6253

 

38

ΚΗΥ 9940

ΦΟΡΤΗΓΟ

72

27/4/2004

30.6253

 

39

ΜΕ 34140

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

118

6/5/1999

30.6253

 

40

ΜΕ 34147

ΤΣΑΠΑ

97

 

30.6253

 

41

ΜΕ 34153

ΣΑΡΩΘΡΟ

122

9/12/1999

30.6253

 

42

ΜΕ 86502

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ

100

4/11/2005

30.6253

 

43

ΜΕ 91745

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

158

7/6/2007

30.6253

 

44

ΜΕ 34108

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ

100

1996

30.6253

 

45

ΜΕ 112210

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ

101

19/8/2009

30.6253

 

46

ΜΕ 34141

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

97

6/4/1999

30.6253

 

47

ΜΕ 34142

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

140

14/5/1999

30.6253

 

48

ΜΕ 51120

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΑΦΕΑΣ

90

15/3/2001

30.6253

 

49

ΜΕ 51180

ΤΡΑΚΤΕΡ

103,36

29/5/2012

30.6253

 

50

ΜΕ 131512

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

146

9/12/2016

30.6253

 

51

ΜΕ 121913

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

152

26/7/2013

30.6253

 

52

ΚΗΙ 9204

ΦΟΡΤΗΓΟ

38

27/8/2007

30.6253

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

 

Ημερομηνία:…………………………………..

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech