Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα

                             Ηγουμενίτσα,  29.05.2019

Ταχ. Κώδικας:

46100

                             Αριθ. Πρωτ. : 6732

Πληροφορίες:

Ιφιγένεια Κώτσια

 

Τηλ.:

2665 361 212

 

Fax:

26650 29119

 

Ε-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019     

 Ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
 • του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016,
 • του ν.4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)».
 • του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
 • του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
 • της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • της παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 • του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 1. Το αριθ. πρωτ. 6285/17.05.2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,
 2. Την αριθ. 315/17.05.2019 απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας περί ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρωτογενές αίτημα και διατέθηκε η σχετική πίστωση στον ΚΑ: 20.6641.003 ‘Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας’,  του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας. Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.515,63€ και θα βαρύνει τον  ΚΑ : 20.6641.003,  «Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας», οικονομικού έτους 2019.

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο των ειδών του πίνακα που ακολουθεί στη συνέχεια της παρούσας και είναι:

 

Πίνακας Λιπαντικών  έτους 2019

α/α

Είδος

ΜονάδΜέτρ

Ποσότ

Ενδεικτ

Τιμή (€)

Αξία (€)

ΦΠΑ 24%

Σύνολο (€)

1

Λάδι μηχανής W15/40 (συσκευασία σε βαρέλι)

Λίτρα

1435

2,20

3.157,00

757,68

3.914,68

2

Λάδι υδραυλικού W 0,68  (συσκευασία σε βαρέλι)

Λίτρα

1435

1,60

2.296,00

551,04

2.847,04

3

Λάδι W20/50 λάδι μηχανής

Λίτρα

100

2,15

215,00

51,60

266,60

4

Λάδι W10

Λίτρα

160

1,70

272,00

65,28

337,28

5

Λάδι μίξης

Λίτρα

150

3,80

570,00

136,80

706,80

6

Adblu

Λίτρα

1000

0,70

700,00

168,00

868,00

7

Βαλβολίνη SAE 80/90

Λίτρα

200

2,60

520,00

124,80

644,80

8

Βαλβολίνη SAE 75/90

Λίτρα

100

4,30

430,00

103,20

533,20

9

Αντιπυκτκό

Λίτρα

200

3,20

640,00

153,60

793,60

10

Αντισκωριακό των 500 ml

Λίτρα

50

5,40

270,00

64,80

334,80

11

Γράσος

kg

200

2,90

580,00

139,20

719,20

12

Υγρά φρένων

Λίτρα

50

4,80

240,00

57,60

297,60

13

Υγρά μπαταρίας

Λίτρα

60

2,00

120,00

28,80

148,80

14

Υγρά παρμπρίζ

Λίτρα

50

1,00

50,00

12,00

62,00

15

Πανιά καθαρισμού (συνεργείου)

Σακιά

10

1,90

19,00

4,56

23,56

16

Στουπί

Σακιά

5

2,85

14,25

3,42

17,67

 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Α

10.093,25

2.422,38

12.515,63

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι νόμιμα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο με τον αντίστοιχο κωδικό επαγγέλματος.

 

Ο ενδιαφερόμενος  οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί   τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να μην υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

 

 1. Να μην έχει επιβληθεί σε βάρος του, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, ποινή  αποκλεισμού από διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

 

 1. Να μην έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων και εισφορών (φορολογική  και ασφαλιστική ενημερότητα).

 

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής ενός εκ των ως άνω λόγων αποκλεισμού, ο  οικονομικός φορέας  θα πρέπει να προσκομίσει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του (η σε βάρος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παραπάνω  λόγους. (Αρχείο)
 • Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του οικονομικού φορέα.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας.

Οι  οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 10η  Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την την 10η  Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της  απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  118 του ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια της παρούσας παρατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον οικονομικό φορέα που υποβάλει προσφορά και σχέδιο υπεύθυνης δήλωσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας  (κα Ιφιγένεια Κώτσια  τηλ. 2665 361 212).

 

 

 Ο Δήμαρχος

              Ιωάννης Λώλος

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

α/α

Είδος

ΜονάδΜέτρ

Ποσότ

Ενδεικτ

Τιμή (€)

Αξία (€)

ΦΠΑ 24%

Σύνολο (€)

1

Λάδι μηχανής W15/40 (συσκευασία σε βαρέλι)

Λίτρα

1435

       

2

Λάδι υδραυλικού W 0,68  (συσκευασία σε βαρέλι)

Λίτρα

1435

       

3

Λάδι W20/50 λάδι μηχανής

Λίτρα

100

       

4

Λάδι W10

Λίτρα

160

       

5

Λάδι μίξης

Λίτρα

150

       

6

Adblu

Λίτρα

1000

       

7

Βαλβολίνη SAE 80/90

Λίτρα

200

       

8

Βαλβολίνη SAE 75/90

Λίτρα

100

       

9

Αντιπυκτκό

Λίτρα

200

       

10

Αντισκωριακό των 500 ml

Λίτρα

50

       

11

Γράσος

kg

200

       

12

Υγρά φρένων

Λίτρα

50

       

13

Υγρά μπαταρίας

Λίτρα

60

       

14

Υγρά παρμπρίζ

Λίτρα

50

       

15

Πανιά καθαρισμού (συνεργείου)

Σακιά

10

       

16

Στουπί

Σακιά

5

       
 

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Α

     

 

 

 

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

 

Ημερομηνία:…………………………………..

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech