Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης, εκτυπώσεων-φωτοτυπιών και λοιπών ειδών γραφείου

 Ελληνική Δημοκρατία

 Νομός Θεσπρωτίας

 Δήμος Ηγουμενίτσας

 Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

 Πληρ. Γρίβα Ειρήνη 

           Ηγουμενίτσα,  27/06/2019

 

                Αρ. Πρωτ.: 8252

Τηλ. επικ.:2665361213

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 3/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης, εκτυπώσεων-φωτοτυπιών και λοιπών ειδών γραφείου»

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης, εκτυπώσεων-φωτοτυπιών και λοιπών ειδών γραφείο για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α΄βαθμού) μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με κύρια δραστηριότητά  την παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών και με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία: Δήμος Ηγουμενίτσας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2665 361 213

Φαξ: 2665 0 29119

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.igoumenitsa.gr

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Γρίβα Ειρήνη, τηλ.:2665 361 213, fax: 2665029119

 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 31.823,66€ χωρίς το ΦΠΑ και 39.461,34€ με το ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ  Α’: «Γραφική Ύλη/λοιπά είδη γραφείου»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 10.734,60€ και με ΦΠΑ 13.310,90€.

ΤΜΗΜΑ Β’: «Υλικά Μηχανογράφησης/μελάνια»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 15.322,45€ και με ΦΠΑ 18.999,84€.

ΤΜΗΜΑ  Γ’: «Εκτυπώσεις-φωτοτυπίες-αφίσες»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 4.416,61€ και με ΦΠΑ 5.476,60€.

ΤΜΗΜΑ Δ’: «Λοιπά είδη γραφείου»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 1.350,00€ και με ΦΠΑ 1.674,00€.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για ένα έτος από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης έως και δύο μήνες, εφόσον δεν υπάρξει υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και του συνολικού προϋπολογισμού των ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 (συνοπτικός διαγωνισμός), ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών δημοσίευσης (ελάχιστη προθεσμία 12 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ ( άρθρο 121 παε.1γ του ν. 4412/2016).

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα ειδών.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται:

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή,

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 27/09/2019 ημέρα Πέμπτη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ειδών αλλά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών (3) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 παρ. 1α, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού.

 

 Αρχεία Διαγωνισμού 

        

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech