Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                             Ηγουμενίτσα, 27.06.2019                                                                  

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 8255

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Περίληψη αριθ. 04/2019

Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος,  Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 76297  

 

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ του Δήμου Ηγουμενίτσας», για ένα έτος.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 175.277,38€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13% & 24%) και  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α’ βαθμού), Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια, τηλ.: 2665 361 212, fax: 2665029119, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες σχετικά με την αριθ. 02/2019 μελέτη: Μελίνα Κυβράνογλου, τηλ. 2665 360 020.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) ομάδες:

  • ΤΜΗΜΑ Α – Είδη Παντοπωλείου, συνολικού π/υ 40.936,14€ (περιλαμβάνει τα υποτμήματα Α.1, Α.2 και Α.3)
  • ΤΜΗΜΑ Β – Είδη Οπωροπωλείου, συνολικού π/υ 169,80€
  • ΤΜΗΜΑ Γ – Είδη Κρεοπωλείου, συνολικού π/υ 26.4693,42€
  • ΤΜΗΜΑ Δ – Είδη Ιχθυοπωλείου, συνολικού π/υ 11.742,96€
  • ΤΜΗΜΑ Ε – Είδη Γαλακτοπωλείου, συνολικού π/υ 54.751,66€
  • ΤΜΗΜΑ ΣΤ – Είδη Αρτοποιείου, συνολικού π/υ 18.183,40€

Τα προαναφερόμενα ποσά  συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών κάθε τμήματος  και κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  ανά τμήμα,  η οποία θα δοθεί ως εξής:

α) Για τα  είδη οπωροπωλείου (φρούτα & λαχανικά), είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης (εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών) από την οικεία Περιφέρεια Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους

β Για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου, αρτοπωλείου, γάλα – γαλακτοκομικά – τυροκομικά) κριτήριο ανάθεσης αποτελεί  η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  15 Ιουλίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα  20:00.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά- Οικονομική»: 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00.

 Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος  για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητη Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονική και για το παραδεκτό της άσκησης κατατίθεται παράβολο ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του τμήματος για το οποίο ασκείται η προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

 Αρχεία διαγωνισμού 

Διευκρίνηση 

Ο  Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech