Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου Ηγουμενίτσας, του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και β/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

      

   

 Ελληνική Δημοκρατία

 Νομός Θεσπρωτίας

 Δήμος Ηγουμενίτσας

 Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               Ηγουμενίτσα,  19/07/2019

 

                Αρ. Πρωτ.: 9423

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου Ηγουμενίτσας, του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και β/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος»

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α΄βαθμού) μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με κύρια δραστηριότητά  την παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών και με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία: Δήμος Ηγουμενίτσας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2665 361 213

Φαξ: 2665 0 29119

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.igoumenitsa.gr

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Γρίβα Ειρήνη, τηλ.:2665 361 213, fax: 2665029119

 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.286,70€ χωρίς το ΦΠΑ και 88.395,51€ με το ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ  Α’: «Απορρυπαντικά Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 3.216,00€ και με ΦΠΑ 3.987,84€.

ΤΜΗΜΑ Β’: «Πλαστικά είδη Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 6.322,75€ και με ΦΠΑ 7.840,21€.

ΤΜΗΜΑ  Γ’: «Χαρτικά Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας

Αξία χωρίς ΦΠΑ 2.355,00€ και με ΦΠΑ 2.920,20€.

ΤΜΗΜΑ Α’: «Απορρυπαντικά Φορέα Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο.»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 8.863,40€ και με ΦΠΑ 10.990,62€.

ΤΜΗΜΑ Β’: «Πλαστικά είδη Φορέα Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 7.353,95€ και με ΦΠΑ 9.118,90€.

ΤΜΗΜΑ Γ’: «Χαρτικά Φορέα Νομικού Προσώπου Π.ΑΚ.Π.Π.Ο.»  

Αξία χωρίς ΦΠΑ 8.147,10€ και με ΦΠΑ 10.102,40€.

ΤΜΗΜΑ  Α’: «Απορρυπαντικά Φορέα Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 8.410,70€ και με ΦΠΑ 10.429,27€.

ΤΜΗΜΑ Β’: «Πλαστικά είδη Φορέα Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 5.432,99€ και με ΦΠΑ 6.736,91€.

ΤΜΗΜΑ  Γ’: «Χαρτικά Φορέα Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αξία χωρίς ΦΠΑ 8.561,90€ και με ΦΠΑ 10.616,76€.

ΤΜΗΜΑ  Α’: «Απορρυπαντικά Φορέα Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 4.813,75€ και με ΦΠΑ 5.969,05€.

ΤΜΗΜΑ Β’: «Πλαστικά είδη Φορέα Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης»

Αξία χωρίς ΦΠΑ 3.585,26€ και με ΦΠΑ 4.445,72€.

ΤΜΗΜΑ  Γ’: «Χαρτικά Φορέα Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Αξία χωρίς ΦΠΑ 4.223,90€ και με ΦΠΑ 5.237,64€.

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για ένα έτος από την υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης έως και δύο μήνες, εφόσον δεν υπάρξει υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και του συνολικού προϋπολογισμού των ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ύστερα από κανονική προθεσμία δημοσίευση της προκήρυξης (ελάχιστη προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Προσφορές υποβάλλονται για έναν ή περισσότερους φορείς και για ένα  ή περισσότερα τμήματα  για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η συνολική  χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα.

 

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19/07/2019 ημέρα Παρασκευή.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα είναι η 19η  Αυγούστου  2019,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 23η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Αρχεία 

        

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Λώλος