ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

      

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ    

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               Ηγουμενίτσα,  22/07/2019

                Αρ. Πρωτ.: 9501

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 6/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση της δράσης

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):77507

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση της δράσης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Παντελής Καραπιπέρης, τηλ.: 2665361155, fax: 2665026067 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ Ε1551. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων, θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών Δήμου Ηγουμενίτσας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 με βάση την με αρ. πρωτ. 3928/1259/Α3/29.06.2018 απόφαση ένταξης της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5022227. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 182.200,00€ χωρίς το ΦΠΑ 24% και 225.928,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα της σύμβασης που αναφέρονται παρακάτω, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα για κάθε τμήμα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα της προμήθειας.

 

ΤΜΗΜΑ Α: Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη – Ράμπες πρόσβασης, Χωροθέτηση - διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, CPV: 3319300-9, 34953000-2, αξία χωρίς Φ.Π.Α. 109.200,00 και με Φ.Π.Α. 135.408,00€

ΤΜΗΜΑ Β: Πληροφοριακές πινακίδες – Κάθετη Σήμανση, CPV: 34922100-7, αξία χωρίς Φ.Π.Α. 8.000,00  και με Φ.Π.Α. 9.920,00€

ΤΜΗΜΑ Γ: Χημικές Τουαλέτες για ΑμεΑ, CPV:24955000-3, αξία χωρίς Φ.Π.Α. 18.000,00 και με Φ.Π.Α. 22.320,00€

ΤΜΗΜΑ Δ: Μη Μόνιμο συναρμολογούμενο Αποδυτήριο – Ντουζ για ΑμεΑ – Χώροι σκίασης, CPV:44411400-8, 44115900-8, αξία χωρίς Φ.Π.Α. 32.400,00 και με Φ.Π.Α. 40.176,00€

ΤΜΗΜΑ Ε: Συναγερμός – σύστημα αντικλεπτικής προστασίας , CPV:35121700-5, αξία χωρίς Φ.Π.Α. 2.600,00 και με Φ.Π.Α. 3.224,00€

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Εφαρμογή τηλεμετρίας, CPV:32441100-7, αξία χωρίς Φ.Π.Α. 12.000,00 και με Φ.Π.Α. 14.880,00€.

 

Είναι δυνατή η ανάθεση όλων των τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα αρκεί σε κάθε Τμήμα να είναι ο μειοδότης.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του κάθε Τμήματος (χωρίς το ΦΠΑ). Τα ποσά των εγγυητικών συμμετοχής για το κάθε Τμήμα αποτυπώνονται όπως στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%

ΤΜΗΜΑ  Α

109.200,00

2.184,00

ΤΜΗΜΑ  Β

8.000,00

160,00

ΤΜΗΜΑ  Γ

18.000,00

360,00

ΤΜΗΜΑ  Δ

32.400,00

648,00

ΤΜΗΜΑ  Ε

2.600,00

52,00

ΤΜΗΜΑ  ΣΤ

12.000,00

240,00

 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 26/07/2019

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά: 29 Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).

 

Οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν Ψηφιακή Υπογραφή.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. (για κάθε ομάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά).

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά κάθε πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά και για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της κάθε ομάδας της σύμβασης για την οποία ασκείται η προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

 Αρχεία    

Ο Δήμαρχος 

 Ιωάννης Λώλος