Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2020-2021

      

 Ελληνική Δημοκρατία

 Νομός Θεσπρωτίας

 Δήμος Ηγουμενίτσας

 Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ηγουμενίτσα,  07/08/2019

 

                Αρ. Πρωτ.: 10497

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 7/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΕΙΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια καυσίμων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του Προσώπων  για τα έτη 2020-2021»

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2020 - 2021.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (ΟΤΑ Α΄ βαθμού) μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή με κύρια δραστηριότητά  την παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών και με τα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία: Δήμος Ηγουμενίτσας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS: GR542 (Κύριος τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών: Δήμος Ηγουμενίτσας)

Τηλέφωνο: +30 2665 361 213

Φαξ: +30 2665 0 29119

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.igoumenitsa.gr

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Γρίβα Ειρήνη, τηλ.:+30 2665 361 213, fax:+30 2665029119

 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 588.247,00€ χωρίς το ΦΠΑ και 729.426,28€ με το ΦΠΑ 24% και υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ/ΦΟΡΕΙΣ

ΛΙΤΡΑ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ με ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α: Καύσιμα Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας

Τμήμα Α1: Πετρέλαιο Κίνησης – cpv: 09134100-8 

271.000

1,140

308.940,00

74.145,60

383.085,60

Τμήμα Α2: Βενζίνη Αμόλυβδη – cpv: 09132100-4 

23.000

1,340

30.820,00

7.396,80

38.216,80

ΤΜΗΜΑ Β: Καύσιμα Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας

Πετρέλαιο Θέρμανσης – cpv: 09135100-5

5.000

0,931

4.655,00

1.117,20

5.772,20

ΤΜΗΜΑ Γ: Καύσιμα Φορέα Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ

Τμήμα Γ1: Πετρέλαιο Κίνησης– cpv: 09134100-8 

7.000

1,140

7.980,00

1.915,20

9.895,20

Τμήμα Γ2: Βενζίνη Αμόλυβδη– cpv: 09132100-4 

17.600

1,340

23.584,00

5.660,16

29.244,16

ΤΜΗΜΑ Δ: Καύσιμα Φορέα Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ

Πετρέλαιο Θέρμανσης– cpv: 09135100-5

38.000

0,931

35.378,00

8.490,72

43.868,72

ΤΜΗΜΑ Ε:  Καύσιμα Φορέα Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πετρέλαιο Θέρμανσης– cpv: 09135100-5

110.000

0,931

102.410,00

24.578,40

126.988,40

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Καύσιμα Φορέα  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πετρέλαιο Θέρμανσης– cpv: 09135100-5

80.000

0,931

74.480,00

17.875,20

92.355,20

ΣΥΝΟΛΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2020 - 2021

588.247,00

141.179,28

729.426,28

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  24 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης έως και δύο μήνες, εφόσον δεν υπάρξει υπέρβαση των συμβατικών ποσοτήτων και του συνολικού προϋπολογισμού των ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ύστερα από κανονική προθεσμία δημοσίευση της προκήρυξης (ελάχιστη προθεσμία 35 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ένωσης).

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, Παρατηρητήριο Υγρών καυσίμων, της σελίδας www.fuelprices.gr  για τον Νομό Θεσπρωτίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα αναρτηθούν όλα τα έγγραφα της σύμβασης τα οποία θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 08/08/2019, ημέρα Δευτέρα. 

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 09/08/2019 ημέρα Παρασκευή.

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  09/08/2019 ημέρα Παρασκευή. (Συστημικός Αριθμός 78497).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12η  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 18 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00.

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» θα γίνουν κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας.

Γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς  μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη  που πληρούν σε κάθε περίπτωση όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Προσφορές υποβάλλονται για έναν ή περισσότερους φορείς και για μία ή περισσότερα τμήματα ειδών αλλά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους συμμετέχοντες για διάστημα έξι μηνών (6) και θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (για κάθε ομάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για διάστημα τουλάχιστον 210 ημερών.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

  Κάθε ενδιαφερόμενος, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά κάθε πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της 7/2019 διακήρυξης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά[1] μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών[2]

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

 

Αρχεία Διαγωνισμού                                                                       

 Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

 

[1]        Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

[2]              Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.