Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Άμεση αποκατάσταση ζημιών οδού από Μορφάτι προς λατομείο αδρανών υλικών ‘’ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ Α.Ε.’’ και κτηνοτροφικές μονάδες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών οδού από Μορφάτι προς λατομείο αδρανών υλικών ‘’ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ Α.Ε.’’ και
κτηνοτροφικές μονάδες», με συνολικό προϋπολογισμό 112.903,23 € πλέον ΦΠΑ 24%, με CPV: [45233120-6] Έργα οδοποιίας και κωδικό NUTS: EL542. 

Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 112.888,83 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, ενώ ως ώρα λήξης ορίζεται η 11:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη, ενώ ως ώρα ορίζεται η 11:00 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α) του Ν.4412/2016.

 

Αρχεία Διαγωνισμού 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech