Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης στην Τ.Κ. Συβότων», προϋπολογισμού 80.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή δύο (2) τυπικών εξωτερικών γηπέδων αντισφαίρισης (τένις) στην ΤΚ Συβότων, συνολικής επιφάνειας 37,07 m x 34,30 m και προβλέπονται οι εργασίες χάραξης του γηπέδου, εκσκαφής και εξυγίανσης/επίχωσης με θραυστό υλικό με πλήρη συμπύκνωση των υλικών επίχωσης, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτοτάπητας και τελική στρώση ελαστικού τάπητα γηπέδου. Επίσης, προβλέπεται η τοποθέτηση δύο ζευγών ορθοστατών και δύο φιλέ (δίχτυα), καθώς και η κατασκευή εξωτερικής περίφραξης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας» (ΠΔΕ, ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

 
 
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech