Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΣΟΧ 2/ 2019: ΔΥΟ(2) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Ηγουμενίτσα: 27-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 1650  

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ                 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό

Πληρ. : Κυβράνογλου Μελανή

Ταχ. Κώδικας: 46100

Τηλέφωνο     : 26653-60020

Αρ. Τηλεομ.   : 26650-26346

                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/ 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

 Πλήρες κείμενο 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (με αντίτιμο), (με αντίτιμο), , εως 8ωρες απασχόληση το ανώτερο ημερησίως, ανάλογα με τη ζήτηση και τα τμήματα που θα δημιουργηθούν, ΔΥΟ(2) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου  Ηγουμενίτσας»           

(Φιλαρμονική)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ / ΦΛΑΟΥΤΟ-ΚΛΑΡΙΝΟ-ΣΑΞΟΦΩΝΟ

ΕΩΣ 8ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΩς 8ωρης απασχόλησης)

1

102

ΝΠΔΔ «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου  Ηγουμενίτσας»           

(Φιλαρμονική)

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ / ΤΡΟΜΠΕΤΑ-ΚΟΡΝΟ-ΕΜΦΩΝΙΟ-ΤΟΥΜΠΑ

ΕΩΣ 8ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΩς 8ωρης απασχόλησης)

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή βεβαίωση σπουδών μουσικής στο αντικείμενο πνευστών οργάνων αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία: προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα, αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ή μουσικά σχήματα.

Κοινωνικά, οικογενειακά κριτήρια

Ανεργία

Εντοπιότητα

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή βεβαίωση σπουδών μουσικής στο αντικείμενο πνευστών οργάνων αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

Προϋπηρεσία: προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα, αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ή μουσικά σχήματα.

Κοινωνικά, οικογενειακά κριτήρια

Ανεργία

Εντοπιότητα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

  • Για την θέση με κωδικό 101 & 102 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.
  • Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του Νομού Θεσπρωτίας, ΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02/10/2019.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Ελευθερίας 7, τηλ. 26653- 60020/21) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ..
  • Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.                                                         

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech