Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του Δήμου Ηγουμενίτσας με τίτλο: ‘’Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου’’

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του Δήμου Ηγουμενίτσας με τίτλο: ‘’Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου’’

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου» προϋπολογισμού 548.387,10 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αξιοποίηση και αναβάθμιση του αστικού υπαίθριου χώρου του Δασυλλίου στην πόλη της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να αναδειχθεί και να αποτελέσει χώρο αναψυχής που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές, λειτουργικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της πόλης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», ως υποέργο της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» (κωδικός ΟΠΣ: 5028390 και κωδικός ενάριθμου έργου: 2019ΕΠ01810006).

Με την αρ. 1469/2018απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: 7ΧΦ0ΩΡΙ-ΤΡ0) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελήςκαι αποτελείται από τους: α) Βεατρίκη Δημητρίου - ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικός Μηχανικός. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 08:00 π.μ. (Α/Α: 4744) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

 
 
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech