Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                         Ηγουμενίτσα    20 /11/ 2019

Νομός Θεσπρωτίας                                             Αριθ. Πρωτ :  16210

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΣΤΗΝ       ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ

 

 

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 • Το άρθρο  192 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και  Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 08.06.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 196 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/ 19.07.2018).
 • Το Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και   κοινοτήτων»  (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/07.06.2010)
 • Την υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Μαζαρακιάς,
 • Την υπ’ αριθ. 34/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
 • Την υπ’ αριθ. 8/2019 απόφαση του Δ.Σ,
 • Την υπ’ αριθ. 260/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
 • Το γεγονός ότι με την εκμίσθωση της παραπάνω δημοτικής έκτασης η ωφέλεια του Δήμου είναι προφανής γιατί θα προκύψει σημαντικό έσοδο, για ακίνητο το οποίο είναι εγκαταλειμμένο και αναξιοποίητο.

 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 19.187,00τ.μ. στο με αριθ. 1295 κληροτεμάχιο Διανομής 1957 – 1958 ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ – ΚΟΔΡΑ – ΠΑΝΑΙΝΑ (Μαργαριτίου) στη θέση «ΚΑΝΕΤΑ» Τοπικής Κοινότητας Μαζαρακιάς Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

 

Άρθρο 1

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στην Ηγουμενίτσα στις 05 Δεκεμβρίου ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 2

Η εκμισθούμενη έκταση εμβαδού 19.187,00τ.μ. στο με αριθ. 1295 κληροτεμάχιο Διανομής 1957 – 1958 ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ – ΚΟΔΡΑ – ΠΑΝΑΙΝΑ (Μαργαριτίου) στη θέση «ΚΑΝΕΤΑ» Τοπικής Κοινότητας Μαζαρακιάς Δήμου Ηγουμενίτσας αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

 

Άρθρο 3

Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00€)  για όλη την έκταση ανά έτος. Μετά θα καταβάλλεται ετήσια αύξηση 5% υπολογιζόμενη κάθε φορά στο προηγουμένως καταβαλλόμενο μίσθωμα.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) έτη.

Άρθρο 5

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

 

Α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων :

 1. Φ/α Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
 2. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας περί μη οφειλής
 3. Φορολογική ενημερότητα
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση ασφάλισης εφόσον έχει υπαχθεί στη ρύθμιση την οποία τηρεί.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται η δέσμευση προσκόμισης πιστοποιητικών αρμόδιας αρχής το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τετράμηνο από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία για την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Β) Προκειμένου περί νομικών προσώπων:

 1. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας περί μη οφειλής
 2. Φορολογική ενημερότητα
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση ασφάλισης εφόσον έχει υπαχθεί στη ρύθμιση την οποία τηρεί.
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα, σχετικά με την νομιμότητα της λήψης της απόφασης της Εταιρείας, την ισχύ του καταστατικού της και τον ορισμό του εκπροσώπου της.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται η δέσμευση προσκόμισης πιστοποιητικών αρμόδιας αρχής, τα οποία να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τετράμηνο και να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση, ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία για την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως ή διορισμού εκκαθαριστή ή βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων ανακηρυχθεί πλειοδότης.

 

Επίσης τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του μισθίου. Σημειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του μισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.
 2. Νόμιμο πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολοδόχου, αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό τρίτου.
 3. Εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, η οποία ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (6.250,00€) για τα 19.187,00 τ.μ., το οποίο ισούται με ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και τούτο υπολογιζόμενου επί του συνόλου των ετών (25) της μισθώσεως που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε τελικά και κατατίθεται στην αρμόδια Επιτροπή με την προσκόμιση :  

α. ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή

β. εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος. 

 Όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα  ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.

 Σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία.

 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών να γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών.

 

Άρθρο 6

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για αυτόν που την υποβάλλει, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 7

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και την Αστυνομική ταυτότητα του, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Οι εταιρείες εκπροσωπούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (βάσει των εταιρικών τους, αντίγραφο του οποίου υποβάλουν στην Επιτροπή).

 

Άρθρο 8

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Άρθρο 9

Όποιος αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης εκμίσθωσης.

Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

Α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων :

 1. Φ/α Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση ασφάλισης εφόσον έχει υπαχθεί στη ρύθμιση την οποία τηρεί.
 3. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Β) Προκειμένου περί νομικών προσώπων:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση ασφάλισης εφόσον έχει υπαχθεί στη ρύθμιση την οποία τηρεί.
 2. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα, σχετικά με την νομιμότητα της λήψης της απόφασης της Εταιρείας, την ισχύ του καταστατικού της και τον ορισμό του εκπροσώπου της.
 4. Νόμιμο πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολοδόχου, αν κάποιος εγγυάται για λογαριασμό τρίτου.

 

Άρθρο 10

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.

Άρθρο 11

Κατόπιν της δημοπρασίας και της ανακήρυξης του πλειοδότη, θα πρέπει ο πλειοδότης να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου, αφού προηγουμένως καταβάλλει στο ταμείο του Δήμου ολόκληρο το τίμημα για το πρώτο έτος της μίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενη. Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά αρμόδια όργανα.

 

Άρθρο 12

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας έχει λάβει γνώση αυτός , ούτε την ύπαρξη οποιοσδήποτε δουλείας επ' αυτού ή βάρους, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθώματος, ούτε λύση της μίσθωσης για τους λόγους αυτούς.

 

Άρθρο 13

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 14

 1. Το μίσθωμα θα βεβαιώνεται κατ' έτος με βεβαιωτικό κατάλογο και το αναλογούν ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται εφάπαξ στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου εντός του πρώτου μήνα μετά τη βεβαίωσή του. Για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του συμβολαίου. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των τριών (3) μηνών συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

Το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου ανερχόμενο σήμερα σε ποσοστό 3,6% βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή και θα καταβάλλεται συγχρόνως με το ετήσιο μίσθωμα.                   

 

Άρθρο 15

 1. Το μίσθιο σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης θα χρησιμοποιείται μόνο για σκοπό που προορίζεται.
 2. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης του μισθίου.
 3. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης του ενοικίου σε περίπτωση που η μονάδα υποστεί ζημιές που προέρχονται από πλημμύρες θεομηνίες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία η ανωτέρα βία.
 4. Ο εκμισθωτής Δήμος Ηγουμενίτσας δεν ευθύνεται για πραγματικά και νομικά ελαττώματα του μισθίου που θα προκύψουν μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.
 5. Ο μισθωτής υποχρεούται να λάβει κάθε μέτρο διατήρησης και προστασίας της φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος της περιοχής από τη λειτουργία της μονάδας.
 6. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την υφιστάμενη δραστηριότητα. Να τηρούνται όλες οι δεσμεύσεις των γνωμοδοτήσεων για τις ανωτέρω αδειοδοτήσεις.
 7. Ο μισθωτής μπορεί να διαμορφώνει το χώρο εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού σταθμού κατά την κρίση και τις ανάγκες του και να εγκαταστήσει με αποκλειστικά δικές του δαπάνες οποιοδήποτε εξοπλισμό ή προκατασκευασμένους οικίσκος απαιτηθούν, να προβαίνει στην κατασκευή έργων σύνδεσης με το δίκτυο, τη διάνοιξη οδών προσπελάσεως από και προς τις εγκαταστάσεις του Φωτοβολταϊκού σταθμού τις οποίες ο μισθωτής θα συντηρεί με δαπάνες του, στην τοποθέτηση υπέργειων ή υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων και γενικά θα προβαίνει στις απαραίτητες και χρήσιμες εγκαταστάσεις εντός των ορίων της υπό εκμίσθωση έκτασης.
 8. Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η μίσθωση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. Ο εξοπλισμός, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, τυχόν άλλες εγκαταστάσεις, καλωδιώσεις θα παραμένουν στην κυριότητα του μισθωτή, ο οποίος θα δικαιούται στην περίπτωση αποχώρησής του από το μίσθιο, είτε κατά τη λήξη της μίσθωσης ή την καθ’ οιονδήποτε  άλλον τρόπο λύσης της να τις απομακρύνει. Διευκρινίζεται ότι τυχόν δρόμοι και περιφράξεις θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς καμία υποχρέωση του εκμισθωτή  να καταβάλει και αντίστοιχο δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει αποζημίωση για τις κατασκευές αυτές.
 9. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις υπέρ αυτού δουλείες προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση.
 10. Σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης ή επισκευής ζημιών ή βλαβών του μισθίου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση δεν υφίσταται υποχρέωση του Δήμου για αποζημίωση του μισθωτή.
 11. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση της έκτασης. Απαγορεύεται στον μισθωτή η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από την εκμισθούμενη έκταση και η τοποθέτηση σε αυτή, μηχανημάτων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν το περιβάλλον.
 12. Ο μισθωτής δικαιούται να λαμβάνει κάθε μέτρο αναγκαίο για την ασφάλεια και τη λειτουργία των πάσης φύσεως εγκαταστάσεών του στην έκταση που θα εκμισθωθεί με τους όρους της παρούσας.
 13. Δημοτικά τέλη, δαπάνες χρήσης και συντήρησης που αφορούν την εκμισθωμένη έκταση βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή, που αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής τους στους οικείους φορείς. Οποιοιδήποτε φόροι ή δαπάνες που βαρύνουν την υπό εκμίσθωση έκταση (και δεν αφορά τη συμφωνημένη χρήση και τα λόγω αυτής έργα) ως ακίνητη περιουσία, βαρύνει αποκλειστικά τον εκμισθωτή, ανεξάρτητα από τον τρόπο που εισπράττεται.
 14. Τα έξοδα σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου, συμβολαιογραφικής αμοιβής και μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο, βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

 

Άρθρο 16

Σιωπηρή αναμίσθωση ως επίσης υπεκμίσθωση του μισθίου καθώς και υπομίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να μειώνει το μίσθωμα και δεν θα αναγνωρίζει τυχόν ζημιές από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Απαγορεύεται επίσης από τον μισθωτή η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του μισθίου σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ή χωρίς αντάλλαγμα.

 

Άρθρο 17

Αν ο μισθωτής αποχωρήσει πριν τη λήξη της εκμίσθωσης οφείλει να καταβάλει το τίμημα, που αναλογεί σε δυο (2) μισθωτικά έτη με την επιφύλαξη του Δήμου να ζητήσει και αποζημίωση σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 18

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι της εκμίσθωσης, να λάβει πίσω την εγγύηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Για τη λήξη της εκμίσθωσης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από το Δήμο και τον μισθωτή.

Άρθρο 19

Α) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του Δήμου, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να δοθεί

 

καμία αποζημίωση στον μισθωτή, σε περίπτωση που:

 • ο μισθωτής δεν έχει προβεί στη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων εντός της σχετικής προθεσμίας,
 • ο μισθωτής δεν χρησιμοποιεί την έκταση για το σκοπό που του εκμισθώθηκε,
 • βλάπτεται το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον .

Β) Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του μισθωτή κατόπιν αιτήσεώς του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και σε μια τοπική εφημερίδα.

 

Άρθρο 21

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή του μισθωτή για συμμετοχή στον διαγωνισμό καταπίπτει εις βάρος του.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, επτά (07) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

 

 

Άρθρο 22

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την αριθ. 241/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου κα Ευτυχία Νικολοπούλου, στο τηλέφωνο 2665361255. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ 270/81. Οι όροι της δημοπρασίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

 

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech