Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                        Ηγουμενίτσα 6/12/2019

                        Αρ. Πρωτ.: 17034    

Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3

Τ.Κ.            : 461 00  Ηγουμενίτσα

Τηλ.            : 26653 61101

Fax.            : 26650 26067

e-mail         : info@igoumenitsa.gr
Ιστοσελίδα  : www.igoumenitsa.gr

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει, και αφορά τις θέσεις Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας».
 4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ηγουμενίτσας είναι καλυμμένες οι τρεις από τις τέσσερις θέσεις Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
 5. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Eπιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα Αρχιτεκτονικών μελετών και Σχεδιασμού Χώρου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα Αρχιτεκτονικών Μελετών και Σχεδιασμού Χώρου. Ειδικότερα ο/η Επιστημονικός Συνεργάτης θα παρέχει συμβουλές επί θεμάτων Αρχιτεκτονικής, θα εκπονεί και θα παρακολουθεί Αρχιτεκτονικές Μελέτες καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από τον Δήμαρχο.

Η πλήρωση της θέσης του Επιστημονικού Συνεργάτη θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

 

Α) Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (με αντίστοιχη ισοτιμία από το Δ.ΟΑ.Τ.Ε.Π) ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
 • Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό του χώρου.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07,
 • Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών με ειδική εμπειρία.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με τεκμηριωμένα τα όσα αναγράφονται σε αυτό.

Β) Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (άρθρο 12 Ν. 3584/2007).
 2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού, (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/2007).
 3. Να είναι υγιείς, (άρθρο 14 Ν. 3584/2007).
 4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, (άρθρο 15 Ν. 3584/2007).
 5. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, (άρθρο.16 Ν. 3584/2007).
 6. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους, (άρθρο17 Ν. 3584/2007).

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στο γραφείο του Δημάρχου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας) μέχρι και την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.

Η προκήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας, θα δημοσιευθεί σε τρεις (3) εφημερίδες του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech