Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ - ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                         Ηγουμενίτσα    06 /12/ 2019

Νομός Θεσπρωτίας                                             Αριθ. Πρωτ :  17052

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ -  ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το άρθρο 195 παρ.1 του Δ.Κ.Κ.

γ) το άρθρο 72 και 75 του Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 298/2019  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος.

ε) την  αριθ. 285/2019 [AΔΑ: 78ΩΦΩΡΙ-Γ20] απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Για τη δημοπρασία ισχύουν οι εξής όροι:

ΑΡΘΡΟ 1ο  Περιγραφή ακινήτου

 Πρόκειται για δημοτικό ακίνητο, που βρίσκεται στην ΔΚ Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας στη θέση  «Εικόνισμα – Τσιπουρίκι», επιφανείας 265,29 τ.μ., πλέον των βοηθητικών και εξωτερικών χώρων, όπου υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο  Διάρκεια μίσθωσης ακινήτου

 Η μίσθωση ορίζεται για εννέα (9) έτη και  θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με 5% και αρχίζει από την πρώτη του μηνός μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει μετά την παρέλευση την αντίστοιχη μέρα του παραπάνω διαστήματος, οπότε ο μισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει το εκμισθούμενο ακίνητο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζημίωση του εκμισθωτή.

 Σιωπηρή αναμίσθωση ή ανανέωση ή παράταση (γραπτή ή προφορική) του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης αποκλείεται. Η χρήση του μισθίου που τυχόν γίνει από τον μισθωτή και μετά την λήξη της μισθώσεως δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας της μισθώσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15/01/2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 μέχρι 10:30 π.μ.  στα γραφεία του Δήμου Ηγουμενίτσας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής . Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη (22/01/2019) την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους.

 

 ΑΡΘΡΟ 4ο  . Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για να γίνει δεκτός κάποιος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή της δημοπρασίας ποσό που αντιστοιχεί στο 10% επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσό 1.566,00 €, τούτου υπολογιζόμενου προκειμένου µεν για χρόνο μικρότερο του έτους επί ολόκληρου του χρόνου της μίσθωσης, προκειμένου δε για χρόνο μεγαλύτερο του έτους, όπως στην προκειμένη περίπτωση, επί ενός έτους τουλάχιστον. Το παραπάνω ποσοστό επέχει θέση εγγύησης σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυµεί να λάβει µέρος στην δηµοπρασία.

 Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους συµµετέχοντες και µη πλειοδοτήσαντες, µετά την υπογραφή της συµβάσεως µισθώσεως, σε κάθε δε περίπτωση εντός εξήντα (60) ηµερών από τη διενέργεια του διαγωνισµού.

 

 

 ΑΡΘΡΟ 5ο  . ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό

 ∆εκτοί στη δηµοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες , αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα.

 Οι συµµετέχοντες µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1) Εγγύηση συµµετοχής σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο -4- της παρούσης απόφασης.

2) Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και τη σχετική σύμβαση μίσθωσης, καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον  υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

3) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, εφ’ όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή. Προκειμένου περί εταιριών, αντίγραφο του καταστατικού συστάσεως και πιστοποιητικό περί µη λύσης τους, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ και σε περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του ∆.Σ. της µε το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την παρούσα

 4) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής & φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος καθώς και του εγγυητή.

 5) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο συµµετέχων και ο εγγυητής δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

6)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: «έλαβα γνώση του χώρου που πρόκειται να εκµισθωθεί καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων».

 7) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: «έλαβα γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα».

8)  Βεβαίωση περί µη οφειλής στο Δήμο: 1. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί µη οφειλής του συµµετέχοντος. 2. Το αυτό ισχύει και για τους λοιπούς εταίρους, εφ’ όσον είναι εταιρεία. 3. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία περί µη οφειλής του εγγυητή.

 

 ΑΡΘΡΟ 6ο  Εξουσιοδότηση προσώπου συµµετοχής στον διαγωνισµό

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

 Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο  . Αποκλεισμός στο διαγωνισµό

 Αποκλείονται από την δηµοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας βεβαίωση της αρμόδιας ∆.Ο.Υ ότι εκπλήρωσαν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο  . Όριο πρώτης προσφοράς και τρόποι αναπροσαρμογής

 Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (145,00 €) Το μίσθωμα θα μείνει σταθερό από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι τις 31/12/2020. Μετά θα καταβάλλεται ετήσια αύξηση 5% υπολογιζόμενη κάθε φορά στο προηγουμένως καταβαλλόμενο μίσθωμα. Θα καταβάλλεται στο Δήμο προκαταβολικά ανά μήνα μέχρι την 3η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί µε την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο μισθωτής βαρύνεται εξ ολοκλήρου και µε το τέλος χαρτοσήμου.

 

 ΑΡΘΡΟ 9ο  Συμμετοχή στο διαγωνισµό

Οι ενδιαφερόμενοι, για να συμμετάσχουν στον διαγωνισµό, πρέπει να παρουσιαστούν τη συγκεκριμένη ηµέρα και µέχρι την προβλεπόµενη από τη διακήρυξη ώρα ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας µε τα  απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου -5-, µαζί µε αξιόχρεο εγγυητή και να δηλώσουν ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από το άρθρο -9- της παρούσας διακήρυξης, για αποδοχή εκ μέρους του Δήμου των αιτήσεων εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν διαβιβάζονται στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 1 του Π.∆. 270/81. Η Δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. Η Δηµοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζεται από τη διακήρυξη εφόσον εξακολουθεί χωρίς διακοπή ή επίδοση προσφορών. Για συνέχιση της δημοπρασίας πέρα από την ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη αποφασίζει η Επιτροπή του Διαγωνισμού, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µαζί µε το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δε δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  Επανάληψη δημοπρασίας

 Η ∆ηµοπρασία θα επαναληφθεί µία εβδομάδα µετά την ηµεροµηνία διεξαγωγής της πρώτης, αν δεν παρουσιαστεί πλειοδότης. Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται µε περιληπτική διακήρυξη του Δήμου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας της δημοπρασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  Ενστάσεις κατά διακήρυξης & διαγωνισµού

 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηγουμενίτσας, εγγράφως, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για το διαγωνισµό Επιτροπή του Δήμου σε -48- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισµού από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

 Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά ή κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου, άνευ δικαστικής παρέμβασης.

 Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος του καθώς και του εγγυητή του, ενεχοµένων και των δύο για την επιπλέον διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας από της προηγουμένης αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Μη καταβολή αποζημίωσης λόγω µη έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά για αποζημίωση λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά τον νόμο αρμόδια όργανα. Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της ∆ιοικητικής Αρχής στον τελευταίο πλειοδότη η σύμβασης θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  Εγγύηση τήρησης όρων σύμβασης

 Η εγγυητική επιστολή του άρθρου -4- του παρόντος αντικαθίσταται, µετά την υπογραφή της συµβάσεως µε άλλη, ποσοστού 10% επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος , για την εξασφάλιση της έγκαιρης και της  εντός των υπό της διακήρυξης οριζοµένων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής είναι εννιαετής, όσο δηλαδή και το διάστημα της σύμβασης μίσθωσης, σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί µε τα μισθώματα ή άλλες οφειλές.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  Χρήση μισθίου

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο κατ επιλογή του μισθωτή με μία από τις εξής μορφές ή σε συνδυασμό αυτών και συγκεκριμένα ως ζαχαροπλαστείο ή /και ως εστιατόριο. Απαγορεύεται ρητά η υπομίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο. Απαγορεύεται η χρήση του μισθίου ως οικογενειακής κατοικίας του μισθωτή. Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου (διαφορετική από την υπάρχουσα μορφή του) χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Ηγουμενίτσας. Σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω, δικαιούται ο Δήμος Ηγουμενίτσας να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης και να ανακαλέσει την εκδοθείσα άδεια λειτουργίας (λόγω ουσιώδους τροποποίησης των όρων της)

Τυχόν εργασίες που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει το μίσθιο και αφορούν σε μόνιμες εγκαταστάσεις και κατασκευές, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνες του μισθωτή και θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου, μη δυνάμενες να συμψηφιστούν με μισθώματα.

Ο μισθωτής έλεγξε την πραγματική και νομική κατάσταση του κτιρίου και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση που πρόκειται να λειτουργήσει.

 

 ΑΡΘΡΟ 17ο  Άδειες λειτουργίας μισθίου

 Ο μισθωτής θα εφοδιασθεί µε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας µε δαπάνες του. Σε περίπτωση που ο μισθωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια, ο εκμισθωτής (∆ήµος Ηγουμενίτσας) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  Ώρες λειτουργίας μισθίου

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί όλες τις μέρες του χρόνου, καθημερινές και αργίες, να τηρεί το συνηθισμένο ωράριο ανάλογα µε την κίνηση των πελατών.

 

 ΑΡΘΡΟ 19ο  ∆ιατήρηση µισθίου

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο ακίνητο σε άριστη κατάσταση τηρώντας τις νομικές διατάξεις που αφορούν τα καταστήματα εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου, υδραυλικές κλπ σε άριστη λειτουργία µέχρι την ηµέρα λήξης της μίσθωσης, πρέπει επίσης να κάνει καλή χρήση του μισθίου και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, φθορά ή βλάβη στο μίσθιο είτε την προκαλέσει ο ίδιος, είτε µέλη της οικογένειάς του, είτε προστηθέντα από αυτόν πρόσωπα. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό, να το χρησιμοποιεί µε τρόπο που να µην θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των γειτόνων ή κατοίκων.

 

 ΑΡΘΡΟ 20ο  Λογαριασμοί μισθίου

Με την έναρξη της μίσθωσης, οι μετρητές νερού (υδρόµετρο) και ρεύματος (ρολόι ∆ΕΗ) θα μεταφερθούν στο όνοµα του µισθωτή µε ευθύνη του και οι δαπάνες σύνδεσης, και κατανάλωσης θα βαρύνουν τον ίδιο. Οφείλει δε να κοινοποιήσει στο Δήμο σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταφορά αυτή. Η μη συμμόρφωση του μισθωτού με τον όρο αυτό συνιστά λόγο καταγγελίας της μίσθωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  Υποχρεώσεις μισθωτή – Έλεγχος μισθίου

  • Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις τυχόν υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, αλλιώς ευθύνεται σε αποζηµίωση.
  • Ο µισθωτής σε περίπτωση λύσης ή λήξης της μίσθωσης δεν δικαιούται από τον εκµισθωτή καμιάς αποζημιώσεως για οποιοδήποτε δαπάνη προέβη στο μίσθιο ή εξαιτίας της µισθώσεως. Όλες οι κτιριακές, βοηθητικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παραμένουν στο μίσθιο υπέρ του εκμισθωτού.
  • Ο ∆ήµος (εκµισθωτής) δεν ευθύνεται, ούτε υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης σε επισκευές του µισθίου ακινήτου έστω και αν αυτές είναι αναγκαίες. Για τις επισκευές αυτές βαρύνεται και υποχρεούται ο µισθωτής. Οποιαδήποτε παρέµβαση στο µίσθιο γίνεται απαραίτητα µε έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου. Οι δαπάνες των εργασιών βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή και θα παραµείνουν στην λήξη της µίσθωσης υπέρ του µισθίου.
  • Ο µισθωτής οφείλει να συµµορφώνεται αµέσως στις γραπτές υποδείξεις του εκμισθωτή. • Ο ∆ήµαρχος μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο του µισθωτή για την τήρηση των όρων της µισθώσεως σε οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο, ή στον εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας.
  • Ο μισθωτής οφείλει να λειτουργήσει τον εκµισθούµενο χώρο µέσα σε τρεις µήνες από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  Περιπτώσεις λύσης σύμβασης

Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του μισθώματος και των κοινοχρήστων δαπανών, των τελών του ∆ήµου, και των λοιπών λογαριασµών που προαναφέρονται, καθώς και η µη τήρηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, οι οποίοι όλοι συµφωνούνται και ορίζονται ουσιώδεις, παρέχουν το δικαίωµα στον εκµισθωτή να καταγγείλει άµεσα την µίσθωση και να ζητήσει δικαστικά την απόδοση του µισθίου και των τυχόν οφειλόμενων μισθωμάτων ή να ζητήσει την απόδοση του μισθίου και την καταβολή των τυχόν οφειλομένων με έκδοση σχετικής διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.∆.

  • Σε καμιά περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθέντα μισθώµατα.
  • Κάθε παράβαση συµφωνηθέντος όρου συνεπάγεται την λύση της µισθώσεως χωρίς να χρειάζεται όχληση ή διαµαρτυρία προς τον μισθωτή.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο  Τρόπος δημοσίευσης διακήρυξης

Η παρούσα διακήρυξη δηµοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής στην εξώθυρα του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στα δημοσιότερα μέρη του ∆ήµου. Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

 

 Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο  Έξοδα δημοπρασίας

 Τα τυχόν έξοδα δηµοσιεύσεως της διακήρυξης (καθώς και της τυχόν επαναληπτικής δημοσιεύεσως) και γενικά τα πάσης φύσεως έξοδα της δηµοπρασίας, τα έξοδα συντάξεως και υπογραφής του σχετικού µισθωτηρίου, µαζί µε τα απαιτούµενα αντίγραφα, χαρτόσηµα, όροι και γενικά οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για την εξόφληση των µηνιαίων µισθωµάτων, βαρύνουν τον Δήμο.

 

 ΑΡΘΡΟ 25ο 

Κάθε θέμα σχετικό µε την εν λόγω μίσθωση και το οποίο δεν ρυθμίζεται από τους όρους της παρούσας, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ.- 114Α /8-6-2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 καθώς και του Π.∆. 270/30-3-1981 και του νόμου περί μισθώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

 Ο μισθωτής θα αναλάβει, αν απαιτηθεί, την επισκευή του ακινήτου µε δαπάνες του, σύμφωνα µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουμενίτσας, κατόπιν αιτήματός του και έγκρισης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και σύμφωνα µε μελέτη που θα συνταχθεί από τον ∆ήµο.

 

 

Ο ∆ήµαρχος  Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech