Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                          Ηγουμενίτσα   06/ 12 /2019

                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 17053

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                                

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26650 29119

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν 3852/2010 «Καλλικράτης»

δ) την αριθ. ,78/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ε) την αριθ. 286/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας .

 

 

                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Δημοπρασία φανερή, προφορική και πλειοδοτική για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης  εμβαδού Ε=600,00 τ.μ. από το με αριθ. 241 τεμάχιο   Διανομής Αγροκτήματος έτους 1956  στην περιοχή  Κοινότητας Πλαταριάς   του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 192 του Π.Δ. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981.  

 

Άρθρο1: Τόπος και τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

          Η Δημοπρασία είναι πλειοδοτική , φανερή , προφορική  και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στην Ηγουμενίτσα στις 15/01/2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 μέχρι 10:45 π.μ.  στα γραφεία του Δήμου Ηγουμενίτσας, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη (22/01/2019) την ίδια ώρα µε τους ίδιους όρους,.

Η τιμή εκκίνησης 583,33 € μηνιαία, ήτοι ετήσια 7.000,00 €.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 2: Στοιχεία ακινήτου                   

 Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητας Πλαταριάς  του Δήμου Ηγουμενίτσας  εμβαδού Ε=600,00 τ.μ. για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

 

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία, είναι τα παρακάτω:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερόμενου
  • Υπεύθυνη Δήλωση των ενδιαφερομένων περί του ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
  • Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών . και Δανείων σε ποσοστό 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς ήτοι ποσού 6.300,00 ευρώ. Η εγγυητική αυτή θα αντικατασταθεί με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού  από άλλη ποσού ίσου και αντιστοίχου  με το τελικό επιτευχθέν μίσθωμα της συνολικής διάρκειας της μισθώσεως. Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή και να προσκομίσει σχετικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη .Κάθε ενδιαφερόμενος θα συνοδεύεται από εγγυητή  ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

 

  • Εάν ο συμμετέχων είναι  νομικό  πρόσωπο, επί ποινή αποκλεισμού  πρέπει  να  υποβάλλει, επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Προκειμένου για Α.Ε πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας, στο οποίο να αποφασίζετε η συμμετοχή στο διαγωνισμό και  να ορίζεται και εξουσιοδοτείται ο εκπρόσωπος στην διαδικασία του διαγωνισμού.

β. Προκειμένου περί άλλων Ν.Π πρακτικό που θα αποφασίζετε η συμμετοχή στην δημοπρασία και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος που θα συμμετέχει στην διαδικασία της δημοπρασίας.

 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στη κατοχή του μισθίου, τας υπέρ αυτού δουλείας, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο, σε όποια κατάσταση αυτό ευρίσκεται και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση,  διαφορετικά θα ευθύνεται για κάθε  νόμιμη αποζημίωση ήθελε αξιώσει ο Δήμος Ηγουμενίτσας. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο κατά την λήξη της μισθώσεως, στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζημίωση για οιανδήποτε ζημία έχει προκαλέσει σε αυτό.   Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το ακίνητο με επιμέλεια και σε τρόπο ώστε να μη θίγει ή προκαλεί ενόχληση στους περιοίκους. Ο μισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για αποζημίωση για ζημιές ή βλάβες που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, έναντι οποιουδήποτε είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόμενη στη σφαίρα αντικειμενικής του ευθύνης. 

Η έκδοση των σχετικών αδειών για την λειτουργία του χώρου  θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη , δαπάνες και επιμέλεια του τελευταίου πλειοδότη -μισθωτή. 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, της οποίας από την υποβολή αιτήματος συμμετοχής στην δημοπρασία θεωρείται (τεκμαίρεται) ότι έχει λάβει γνώσιν αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού, ούτε, συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μίσθωσης.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

 

Άρθρο 5: Προθεσμία καταβολής του Τιμήματος

Η καταβολή του τιμήματος θα είναι ετήσια μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έκαστου έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μηνιαίου μισθώματος ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο. Το αναλογούν χαρτόσημο (3,6%) θα καταβάλλεται καθ όλη  τη διάρκεια της μίσθωσης  εξ ολοκλήρου από το μισθωτή  μαζί με την καταβολή του μηνιαίου τιμήματος.

 

 

 

Άρθρο6: Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Δημοτικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Η Μίσθωση του χώρου ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει εννιά( 9) έτη ισχύ.

 

Άρθρο 7: Αναμίσθωση  - Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του μισθίου απαγορεύεται, πλην όμως, λόγω του αντικειμένου, του σκοπού και της φύσης  της εκμίσθωσης, επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης του μισθίου  μόνο σε συγγενή μητρική ή θυγατρική εταιρεία ή εξαρτημένη άμεσα ή έμμεσα από το μισθωτή  στην οποία συμμετέχουν κατά πλειοψηφία  οι κύριοι μέτοχοι της μισθώτριας.

 

Άρθρο 8: Άλλοι Όροι

Τα ανωτέρω Δημοτικά ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά  για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής, για την προσφορά των εκάστοτε  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και την εγκατάσταση κατασκευών, μεταλλικών ή άλλων, στήριξης και προστασίας του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων  απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία, επέκταση και αναβάθμιση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου η ανωτέρω περιγραφόμενη χρήση του μισθίου να τύχει της καλλίτερης ασφάλειας .

 

Η μισθώτρια έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τον παραχωρημένο χώρο με κάθε κατάλληλο μέσο προκειμένου να διασφαλίσει τις εγκαταστάσεις της. Ο Μισθωτής έχει υποχρέωση  βεβαίωσης  ότι οι εγκαταστάσεις και η εκπεμπόμενη από αυτές ακτινοβολία  είναι σύμφωνη και εντός των ορίων που προβλέπει κάθε φορά η σχετική νομοθεσία.

 

Ο εκμισθωτής θα διευκολύνει την σύνδεση των ακινήτων για  τυχόν σύνδεση του εξοπλισμού με δίκτυα κοινής ωφέλειας, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον μισθωτή και μετά

από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

 

Τα έξοδα για τις συνδέσεις αυτές θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.

 

Επίσης πριν από τυχούσα επέμβαση τεχνικής φύσεως που θα απαιτηθεί από το μισθωτή να γίνει στον παραχωρούμενο χώρο,  και δεν αφορά τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή τυχόν βοηθητικό εξοπλισμό,  θα πρέπει να γίνει ενημέρωση  της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

 

Άρθρο 9: Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως επίσης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον τελικό πλειοδότη – μισθωτή.  

 

Άρθρο 10: Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται :

1) από τον δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης .

2) Κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και  εγγυητής αρνείται  να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης σε διάρκεια  δέκα (10) ημερών  ( άρθρο 7)

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει  εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις  (β & γ) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου που αναφέρεται  στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 11: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σουλίου 3, κα. Ευτυχία Νικολοπούλου, τηλ. 26653 61255) και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr).

                                                                                     

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech