Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 1.169.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, τσιμεντόστρωσης και διευθέτησης ομβρίων στις εξής κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας: Ν. Σελεύκεια, Μαυρούδι, Φασκομηλιά, Ελευθέρι, Καταβόθρα, Σύβοτα και Πέρδικα καθώς και στην περιοχή ΜακρυγιαλιούΛυγιάς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΑΔΑ: 6ΩΑ8465ΧΘ7-ΧΛΙ) με ποσό 868.000,00€ και από τη ΣΑΤΑ Δήμου Ηγουμενίτσας με ποσό 582.000,00€.

Με την αρ. 1469/2018απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: 7ΧΦ0ΩΡΙ-ΤΡ0) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελήςκαι αποτελείται από τους: α) Βεατρίκη Δημητρίου - ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικός Μηχανικός. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 08:00 π.μ. (Α/Α: 4975) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

 
 
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech