Θέλω από τον Δήμο μου

ΣΒΑΚ

Το έργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του  Ε.Π. Ηπείρου και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Εκπονήθηκε στο χρονικό διάστημα Μάρτιος 2017 – Μάιος 2018. Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, με χρονικό ορίζοντα 20 ετών.

«Βιώσιμη Κινητικότητα» είναι η κινητικότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας να κινείται ελεύθερα, να ενισχύει την προσβασιμότητα, να επικοινωνεί, να επιχειρεί και να αναπτύσσει σχέσεις χωρίς να θυσιάζει άλλες βασικές ανθρώπινες και οικολογικές απαιτήσεις σήμερα και στο μέλλον.

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους. Αποτελεί ...

... ένα μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής

... μία συμμετοχική προσέγγιση με εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

... μία ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης

... μία αξιολόγηση των σημερινών και των μελλοντικών επιδόσεων

... μία τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων.

Το «ΣΒΑΚ Ηγουμενίτσας» συγκεκριμένα επεδίωξε να ...

... διασφαλίσει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους

... βελτιώσει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος

... βελτιώσει την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών του

... προωθήσει τις μετακινήσεις με ανθρώπινη ενέργεια (πεζή, ποδήλατο)

... μειώσει τον θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας

... βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών

Το έργο εκπονήθηκε σε τρία (3) Στάδια ...

ΣΤΑΔΙΟ Ι

Επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης.

Σωστή προετοιμασία και ορθολογικός & διαφανής καθορισμός στόχων (διατύπωση κοινού οράματος - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: μια πόλη «προορισμός»… μια πόλη που επιλέγεις να ζεις…)

Προκαταρκτικά και τελικά σενάρια διαχείρισης κινητικότητας σε ότι αφορά:

-στο οδικό δίκτυο/ διαχείριση οδικής κυκλοφορίας

-στη διαχείριση της στάθμευσης

-στα δίκτυα ροών πεζών & ποδηλατών

 

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

Διαμόρφωση του Σχεδίου μετά την διατύπωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κινητικότητας

Ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων

Σύνταξη της πρώτη έκδοσης  του σχεδίου ΣΒΑΚ (που τέθηκε σε δημόσια Διαβούλευση (3η) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου)

 

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ

Παράδοση του Σχεδίου μέσω της προετοιμασίας κατάλληλου σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού

 Με την αρίθμ. 198/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας έγινε η οριστική παραλαβή της μελέτης του ΣΒΑΚ Δήμου Ηγουμενίτσας 

Μελέτη Ηγουμενίτσας

Στο πλαίσιο στοχευμένου παρεμβάσεων στην πόλη της Ηγουμενίτσας, εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας μας η μελέτη με τίτλο: «Παρεμβάσεις Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Κοινοχρήστων Χώρων – Ανάπτυξη Δικτύων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Ηγουμενίτσας», η οποία έχει ως απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε κατ’ εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) η σύνταξη του οποίου, επήλθε έπειτα από ανοιχτές και εκτεταμένες διαδικασίες διαβούλευσης.

Ο κυρίαρχος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εφαρμογή του οράματος μας, που είναι να καταστήσουμε την Ηγουμενίτσα πόλη προορισμό και όχι πέρασμα, να κάνουμε την Ηγουμενίτσα μία πόλη που επιλέγεις να ζεις, μια πόλη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανόνες ασφαλούς μετακίνησης.

Συνημμένα:

Τεχνική Έκθεση και Σχέδια της Μελέτης

 

Το ΣΒΑΚ

Μπορείς να κατεβάσεις την τελική έκδοση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ηγουμενίτσας  κάνοντας κλικ εδώ!

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech