Θέλω από τον Δήμο μου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

.

2019

Τεχνικό Πρόγραμμα 

Προϋπολογισμός  (έσοδα, έξοδα)

  • Εγκρίθηκε με την αριθμ.  328/2018 (ΑΔΑ:ΩΦΘΧΩΡΙ-ΩΒΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
  • Διαμόρφωση με την αριθμ. 01/2019 (ΑΔΑ:ΩΦ8ΓΩΡΙ-122) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (οδηγίες του Παρατηρητηρίου)
  • Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του
    προϋπολογισμού έτους 2019.  Απόφαση 28/2020 Οικονομικής Επιτροπής 
2018

Με στόχο..

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech