Residents

CONTRACT NOTICES

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ηγουμενίτσα : 04-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                     Αριθμ. πρωτ. : 193

ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                     

  ΝΠΔΔ

Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό

Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίας 7

Πληρ. : Μ. Κυβράνογλου

Τηλ. : 2665360020

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» : 

Ενας (1) γιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής για τον ιατρικό έλεγχο (και την φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων και των δύο ΚΗΦΗ ήτοι :  ΚΗΦΗ Πλαταριάς και KHΦH Πέρδικας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2020 (λήξη οικονομικού έτους).

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας»

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 όπως τροποποιήθηκε από τηνπερίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18.
 4. Το γεγονός ότι η συνολική ανώτερη δαπάνη των υπηρεσιών ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 6600,00€ με ΦΠΑ (ήτοι : 300€ Χ2κηφη 11μηνες ).
 5. Τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020, ΚΑ 10.6117.00.
 6. Τις διατάξεις του άρθρο118 παρ.1 τουΝ.4412/2016 απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (000) ευρώ. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης [..] νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς [...]. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016). Η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται στην πρόσκληση προκειμένου να προσδιορίσει το χρόνο έναρξης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. Ασφαλέστερο είναι να αποσταλλεί γραπτή πρόσκληση, μέχρι να υπάρξει οδηγία ότι απαιτείται πάντα να υπάρχει γραπτή πρόσκληση και δεν αρκεί η ύπαρξη της προφορικής πρόσκλησης.
 7. Την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών : Ενός Ιατρού, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για τον ιατρικό έλεγχο και την φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων και των δύο ΚΗΦΗ : ΚΗΦΗ Πλαταριάς και KHΦH Πέρδικας έως την 31-12-2020 (λήξη οικονομικού ετους)
 8. Την με αριθμό 4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Την πίστωση στον Κ.Α.Ε 6117.00 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2020, με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία» .

Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών :

 • Ενας (1) γιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής για τον ιατρικό έλεγχο (και την φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων και των δύο ΚΗΦΗ ήτοι : ΚΗΦΗ Πλαταριάς και KHΦH Πέρδικας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2020 (11 μήνες ανώτερος χρόνος), ανώτατου συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6600,00€ με ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο τμ. Διοικητικών -Οικονομικών του Ν.Π.Δ.Δ μέχρι και την 12η Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 14:00'μ.μ..

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα ή Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΥΠΠ) και μπορούν να δώσουν προσφορά μερικώς ή ολικώς της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Το έντυπο της προφοράς , το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών-ενδεικτικός προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών διατίθενται στο τμ. Διοικητικών -Οικονομικών του Ν.Π.Δ.Δ και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε αυτό και στα τηλέφωνα: 2665360020, 21 & Fax 2665026346, κ. Κυβράνογλου.

Η παρούσα να αποσταλεί στο Ιατρικό Σύλλογο , να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και θα αναρτηθεί στην διαύγεια.

 

Αρχεία Διαγωνισμού 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΪΜΠΕΚΟΓΛΟΥ

Tags: ΠΑΚΠΠΟ

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech