Residents

CONTRACT NOTICES

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας 2020


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                 

                 Ηγουμενίτσα, 24.04.2019

                                           Αριθ. Πρωτ.: 4628

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ  03/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ: 91285

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας 2020

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό, για την ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2020.

Η σύμβαση αφορά σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και συγκεκριμένα από 01.06.2020 έως 30.09.2020.

Στην περίπτωση που η έναρξη των εργασιών  για οποιονδήποτε λόγο καθυστερήσει μετά την 01.06.2020 και κυρίως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν την περίοδο αυτή στη χώρα μας (μέτρα που επιβάλλονται προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19), η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και έως την 30.09.2020 με ανάλογη μείωση του ποσού της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 80.520,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 199.844,80€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες με τον αντίστοιχο αριθμό ναυαγοσωστικών πύργων είναι:

Παραλία «ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Συβότων,  με ένα (1) ναυαγοσώστη.

Παραλία «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» της Δημοτικής Ενότητας Συβότων,  με ένα (1) ναυαγοσώστη.

Παραλία «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Πέρδικας,  με δύο (2) ναυαγοσώστες. 

Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7 του π.δ. 31/2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ύστερα από κανονική προθεσμία δημοσίευση της προκήρυξης (ελάχιστη προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα αναρτηθούν όλα τα έγγραφα της σύμβασης τα οποία θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση.

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στo ΚΗΜΔΗΣ: 01.04.2019.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»: 19 Μαΐου  2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00.

 

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» θα γίνουν κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων.

Γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς  μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη  που πληρούν σε κάθε περίπτωση όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. 03/2020 εγκεκριμένη μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους συμμετέχοντες για διάστημα πέντε μηνών (5) και θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 810,00€. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 3.4. της διακήρυξης.

 

Αρχεία Διαγωνισμού

Διευκρίνιση

                                                                     Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

    

  Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech