Residents

  • Home
  • For Citizen
  • News
  • Contract notices
  • συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

CONTRACT NOTICES

συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηγουμενίτσα, 15/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

        Αρ. Πρωτ. 17272

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Γραφείο Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας

 

Σουλίου 3, 461 00 Ηγουμενίτσα

 

Πληροφορίες: Π. Καραπιπέρης

 

Τηλ.: 26653 61155

 

Fax:  2665026067

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

     

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας πρόκειται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 1.1,  με αντικείμενο την εκτέλεση του ως άνω έργου , συνολικής διάρκειας δεκατριών (13) μηνών. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στην έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας, στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου3 στην Ηγουμενίτσα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τόπος εκτέλεσης

Διάρκεια σύμβασης

Πλήρους/

μερικής απασχόλησης

Αριθμός

ατόμων

Δήμος Ηγουμενίτσας

Έως και 13 μήνες από την ημερομηνία εγκρίσεως. Η σύμβαση λύεται με τη λήξη του έργου ήτοι στις 31.12.2019 ακόμη και αν δεν έχουν παρέλθει οι 13 μήνες

 

Πλήρους

2

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.       Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.       Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3.       Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,

4.       Γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1996.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηγουμενίτσας, Δημαρχιακό Μέγαρο, Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 461 00 (Γραφείο: Πρωτόκολλο).

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται το εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο του έργου

“Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region”.

Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι 10 μέρες από την επόμενη ημέρα δημοσίευσής της στην εβδομαδιαία εφημερίδα. Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται.

Δημοσίευση ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση, Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας, Τρόποι απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ) να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στο Γραφείο Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας στην έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3), στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr) και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τα σχετικά Παραρτήματα μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας στην έδρα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr)

Κατάταξη υποψηφίων

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη δύο (2) ομάδες κριτηρίων:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

β) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

 

Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:

  • 60% για την ομάδα κριτηρίων (α),
  • 40% για την ομάδα κριτηρίων (β).

 

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

  1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου,
  2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με τα Ευρωπαϊκά έργα (situational interview).

Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ζητηθούν είτε με αποστολή φαξ στο 2665026067 ή με email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Γραφείο Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας, τηλ. 26653 61155).

 Αρχεία 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

Ιωάννης Λώλος

 

Tags: Inter-Connect

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech