Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης και Πίνακα Απορριπτεών σχετικά με την με αριθ. 17270/15.11.2018 ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την για την κάλυψη δύο (02) θέσεων ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης και Πίνακα Απορριπτεών σχετικά με την με αριθ. 17270/15.11.2018 ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την για την κάλυψη δύο (02) θέσεων ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Tags: Inter-Connect