ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                  Ηγουμενίτσα, 11.02.2019

Νομός Θεσπρωτίας                                                                                       Αριθ. Πρωτ.:  1601

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

Πληρ. Ειρήνη Γρίβα

Τηλ. επικ. 2665361213

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία εκποιούμενου πράγματος.

 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα από 10:00 πμ. – 10:30 πμ. στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.

 

 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

1) για φορτηγά  κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εξήντα ευρώ (60,00€)  ανά όχημα.

2) για οχήματα βαρέως τύπου ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς εκατό ευρώ (100,00€)  ανά όχημα.

3) για επιβατικά οχήματα ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς σαράντα ευρώ (40,00€)  ανά όχημα.

4) για μηχανάκια ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς είκοσι ευρώ (20,00€)  ανά όχημα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες-κέντρα επεξεργασίας ΟΤΚΖ που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της ΕΔΟΕ και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Η εγκατάσταση των διαχειριστών ΟΤΚΖ να βρίσκεται στο Νομό Θεσπρωτίας  ή σε όμορο νομό.

 

Εγγύηση Συμμετοχής

Εγγύηση συμμετοχής ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€) (ποσοστό 10% επί της συνολικής εκτιμήτριας αξίας 4.000,00 ευρώ (για δύο έτη).

 

Δημοσίευση

Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Περίληψη αυτής δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα.

Η διακήρυξη και περίληψη αυτής ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου (www.igoumenitsa.gr) καθώς και περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος

 

 

Ιωάννης Λώλος