ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα

                             Ηγουμενίτσα,  20.03.2019

Ταχ. Κώδικας:

46100

                             Αριθ. Πρωτ. : 3491

Πληροφορίες:

Ιφιγένεια Κώτσια

 

Τηλ.:

2665 361 212

 

Fax:

26650 29119

 

Ε-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019  

 

Ο  Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)».
 2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
 4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 8. Την αριθ. 2202/75660/06-07-2016(Β΄2082) Κ.Υ.Α κατ εφαρμογή του ν.4039/2014(Α15).
 9. Την αριθ. 233/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρωτογενές αίτημα και διατέθηκε σχετική  πίστωση  στον ΚΑ: 70.6117.04 του τρέχοντος οικονομικού έτους.
 10. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ηγουμενίτσας δεν υπηρετεί κτηνίατρος ενώ υπάρχει αναγκαιότητα κτηνιατρικών υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για κτηνιατρικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων που υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το έτος 2019.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 13.720,60€ και θα βαρύνει τον ΚΑ: 70.6117.04 «Κτηνιατρικές υπηρεσίες για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων»,  οικονομικού έτους 2019.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 1η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 461 00, 2ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ

 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 1η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσας, 2ος όροφος). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της  απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  118 του ν. 4412/2016.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος θα πρέπει :

 1. Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

        (Να προσκομιστεί αντίγραφο (χωρίς θεώρηση) στο φάκελο της Προσφοράς)

 1. Ο ανάδοχος οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο

       (Να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση (χωρίς θεώρηση)  στο φάκελο της  Προσφοράς)

 1. Να προσκομίσει συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το

        υπόδειγμα που παρατίθεται  στη συνέχεια της παρούσας.

 1. Να προσκομίσει Ποινικό Μητρώο, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εξειδικευμένες παροχές κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας από τον ¨ΑΝΑΔΟΧΟ¨ ο οποίος θα αναλάβει τις εργασίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια και είναι: 

 1. Αναισθησία των ζώων, στείρωση αυτών και χορήγηση σχετικής μετεγχειρητικής αντιβίωσης.
 2. Τοποθέτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας (microchip) και καταχώρηση των στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 3. Βραχεία μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά τη στείρωση ή τυχόν άλλη επέμβαση για τη διαπίστωση ή όχι της ομαλής αποθεραπείας του ζώου.
 4. Κλινική εξέταση των ζώων, εξετάσεις αίματος (γενική/λεισμανίαση) και εμβολιασμοί (τύφου κά.)

 

Ο έλεγχος της παροχής των κτηνιατρικών υπηρεσιών θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, από την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών (ΕΠΠΕ) που έχει ορίσει ο Δήμος με την υπ' αριθ. 22/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΩΘΩΡΙ-Ω46) Το έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα υποβοηθείται από την πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 42/2015 Απόφαση Δημάρχου και η οποία δύναται να γνωμοδοτεί ή να εισηγείται στην ΕΠΠΕ σχετικά.

Το ιατροφαρμακευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα, θα πρέπει να είναι επίσημα εγκεκριμένο και να ακολουθεί πιστά τις κείμενες υγειονομικές και φαρμακευτικές διατάξεις.

Ο τρόπος της ηλεκτρονικής σήμανσης καθώς και η ταυτότητα (microchip) που θα χρησιμοποιηθεί, θα ακολουθούν πιστά τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Νόμου 4039/2012.

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α') "Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο εκτιμώμενος αριθμός των  ζώων  στα οποία θα παρασχεθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια, ανέρχεται σε 55 αδέσποτα (25 θηλυκά και 30 αρσενικά) 

Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης χωρίς να υπάρξει αλλαγή του συμβατικού τιμήματος, να τροποποιήσει τον αριθμό και είδος των ζώων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Συγκεκριμένα, να μειώσει τον αριθμό των θηλυκών εις βάρος των αρσενικών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό αρχείο  με την περιγραφή των ζώων και τις  υπηρεσίες που τους έχουν παρασχεθεί.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιγραφή εργασιών

Ποσότητα

Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ

Αξία (€)

Στείρωση αρσενικού ζώου

30

80,00

2.400,00

Στείρωση θηλυκού ζώου

25

100,00

2.500,00

Ηλεκτρονική σήμανση

55

24,00

1.320,00

Εμβολιασμός αδέσποτου

55

16,00

880,00

Εμβολιασμός τύφου

25

8,00

200,00

Αποπαρασιτισμός

55

3,00

165,00

Κλινική εξέταση

55

20,00

1.100,00

Εξέταση αίματος  γενική

30

50,00

1.500,00

Εξέταση αίματος  (απλή ή   λεισμανίαση

40

25,00

1.000,00

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη προ ΦΠΑ

11.065,00

ΦΠΑ 24%

2.655,60

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη με ΦΠΑ

13.720,60

 

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας  (κα Ιφιγένεια Κώτσια  τηλ. 2665 361 212).

 

 

 

Ο Δήμαρχος

              Ιωάννης Λώλος

 

 


 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

 

Ονοματεπώνυμο/ Εταιρεία:

 

 

ΑΦΜ:

 

Δ.Ο.Υ.:

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Τηλέφωνο:

 

Ηλ. Ταχυδρομείο (e-mail):

 

fax

 

 

 

 

Περιγραφή εργασιών

Ποσότητα

Τιμή μονάδος προ ΦΠΑ

Αξία (€)

Στείρωση αρσενικού ζώου

30

   

Στείρωση θηλυκού ζώου

25

   

Ηλεκτρονική σήμανση

55

   

Εμβολιασμός αδέσποτου

55

   

Εμβολιασμός τύφου

25

   

Αποπαρασιτισμός

55

   

Κλινική εξέταση

55

   

Εξέταση αίματος  γενική

30

   

Εξέταση αίματος  (απλή ή   λεισμανίαση

40

   

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη προ ΦΠΑ

 

ΦΠΑ 24%

 

Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη με ΦΠΑ

 

 

 

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

 

Ημερομηνία:…………………………………..