Residents

 • Home
 • For Citizen
 • News
 • Contract notices
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος

CONTRACT NOTICES

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος

Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Οικονομικού

 

 

 

 

 

Ηγουμενίτσα, 29-03-2019

 Αριθ.  Πρωτ.: 3941

 

 

Δ/νση: Σουλίου 3,  46100 Ηγουμενίτσα

Πληρ.: Γρίβα Ειρήνη

Τηλ .  : 2665 361 213

Φαξ    : 26650 29119

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος».

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας έχοντας υπόψη:

 

 1. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»,
 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
 5. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) άρθρα 93, 186,199, 201 & 224 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 6. Το Ν. 4412/2016 περί της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών,

7.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2019 και τον Κ.Α. 00.6221 «Ταχυδρομικά Τέλη» με τον οποίο θα διατέθηκε το ποσό των  ευρώ με την αριθ. 253/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  για την ως άνω υπηρεσία.

 1. Το αριθ. πρωτ. 3935/29-03-2019 πρωτογενές αίτημα (19REQ004699533).

 

Αποφασίζει

 1. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για το ένα έτος.
 2. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή, για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν θα υπερβεί το ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενός λεπτού (6.495,01€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την επιλογή εταιρείας ταχυμεταφορών και δεμάτων για ένα έτος

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΕΩΣ ΔΥΟ ΚΙΛΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ   ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ

ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Αποστολές εντός πόλεως

1

400

2,42

968,00

0,40

Αποστολές προς χερσαίους προορισμούς

1-2

830

4,84

4.017,20

1,61

Αποστολές προς νησιωτικούς προορισμούς

1-2

30

4,84

145,20

1,61

Αποστολές εντός Περιφέρειας

1-2

155

2,83

438,65

0,97

Αποστολές προς δυσπρόσιτες περιοχές

1-3

20

5,25

105,00

1,61

Αποστολές σε ευρωπαϊκές χώρες

1-5

15

24,20

363,00

4,03

Αποστολές προς τον υπόλοιπο κόσμο

1-5

5

28,25

141,25

4,03

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

6.037,05

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

1448,892

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

7.485,94

 

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Δευτέρα 08-04-2019 και ώρα μέχρι 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, 2ος όροφος, τμήμα προμηθειών).

 

 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

   Δικαίωμα συμμετοχής για την υποβολή προσφοράς έχουν  όσοι νόμιμα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο με τον αντίστοιχο κωδικό επαγγέλματος.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α.  Συμπληρωμένο το υπόδειγμα της Οικονομική Προσφοράς του Παραρτήματος Α’. Στον εν λόγω πίνακα θα συμπληρωθεί και η στήλη με την επιπλέον χρέωση κιλού χωρίς όμως  η στήλη αυτή να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης.

Β. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) τόσο για τους ίδιους όσο και για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεσμεύονται να παραδίδουν τα είδη μέσα στα χρονικά όρια όπως αποτυπώνονται στον ως άνω πίνακα/ τιμοκατάλογο ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΣΤ. Κριτήριο Ανάθεσης θα είναι η συνολική χαμηλότερη τιμή χωρίς να υπολογίζεται η χρέωση του επιπλέον κιλού.

Έκδοση τιμολογίων - Τρόπος πληρωμής

      Το συνολικό ποσό για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 7.485,94 ευρώ με το ΦΠΑ 24%.  Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά μήνα και θα περιλαμβάνουν μόνο τις χρεώσεις του μήνα. Θα υπάρχουν αναλυτικές καταστάσεις που θα συνοδεύουν τα τιμολόγια ή τα τιμολόγια θα είναι αναλυτικά ανά συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς, όπου τα συνοδευτικά δελτία ταχυμεταφοράς θα παρουσιάζονται ημερολογιακά.

 Η πληρωμή  της αξίας των αποστολών  από και προς το Δήμο, θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και μετά τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

 1. Το δίκτυο πρέπει να έχει αντιπροσώπους πανελλαδικά και να μην χρεώνει  χιλιομετρικές επιβαρύνσεις  σε κανένα προορισμό της  Ελλάδος.
 2. Οι αποστολές  στο εξωτερικό θα γίνονται  με γνωστές  και αξιόπιστες εταιρείες.
 3. Το σύστημα  ανίχνευσης  των αποστολών  θα πρέπει  να είναι σύγχρονο, έτσι ώστε να ξέρουμε  ανά πάσα  στιγμή την παραλαβή και την ώρα παράδοσής τους.
 4. Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει  να λειτουργεί πρωί και  απόγευμα .

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας (κα Ειρήνη Γρίβα, τηλ. 2665 361 213).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο «ΚΗΜΔΗΣ» καθώς  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

 

 Διακήρυξη  

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Α.Φ.Μ.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E MAIL:

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή εταιρείας ταχυμεταφορών και δεμάτων για ένα έτος

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΕΩΣ ΔΥΟ ΚΙΛΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ   ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Αποστολές εντός πόλεως

1

400

 

 

 

Αποστολές προς χερσαίους προορισμούς

1-2

830

 

 

 

Αποστολές προς νησιωτικούς προορισμούς

1-2

30

 

 

 

Αποστολές εντός Περιφέρειας

1-2

                155

 

 

 

Αποστολές προς δυσπρόσιτες περιοχές

1-3

20

 

 

 

Αποστολές σε ευρωπαϊκές χώρες

1-5

15

 

 

 

Αποστολές προς τον υπόλοιπο κόσμο

1-5

5

 

 

 

   

ΣΥΝΟΛΟ

 

 
   

Φ.Π.Α. 24%

 

 
   

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech