Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ»

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ» προϋπολογισμού 108.870,96 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Το αντικείμενο αφορά στην κατασκευή δρόμων πρόσβασης σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας (διαμόρφωση οδών, κατασκευή τοιχίων, οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΣΑΤΑ).

Με την αρ. 1469/2018απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: 7ΧΦ0ΩΡΙ-ΤΡ0) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελήςκαι αποτελείται από τους: α) Βεατρίκη Δημητρίου - ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικός Μηχανικός. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr