δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Ηγουμενίτσα, 24 Μαρτίου 2020

         Αριθ. Πρωτ.: 3889

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                       3) Τζέλλου Χριστίνα

5) Νταής Παναγιώτης                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Καλφόγλου Γεώργιος

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Φουσέκης Γεράσιμος 

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

2) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           4) Κάτσης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                          

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  έκτακτη  δια περιφοράς συνεδρίαση»

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεί α), β) και γ) διατάξεις, τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

 Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο 

Αναστολή Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών έργων Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων που αφορούν σε κατεπείγουσες προμήθειες και εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVIT-19 (άρθρο 221 παρ. 11β και παρ. 11δ και άρθρο 189 παρ. 7 του ν. 4412/2016).

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων  δαπανών στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVIT-19.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Αναβολή ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος (Αναψυκτήριο – Καφετέρια) Ε= 114,701 στην πλατεία Γραικοχωρίου λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID – 19.  

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

 

*Ο λόγος του κατεπείγοντος όλων των παραπάνω θεμάτων συνίσταται στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.

 

 

                                    

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή