Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         Ηγουμενίτσα, 29 Μαΐου 2020

         Αριθ. Πρωτ.: 

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                       3) Τζέλλου Χριστίνα

5) Νταής Παναγιώτης                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1) Τσουμάνης Κων/νος  

3) Καλφόγλου Γεώργιος

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Φουσέκης Γεράσιμος 

6) Δημητρίου Θωμάς  

 

 

 

2) Λώλης Ηλίας                                                                                                                                                                                           4) Κάτσης Σπυρίδων

                                                                                                                                                                                                    

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  έκτακτη  δια περιφοράς συνεδρίαση»

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις, τις διατάξεις της παρ. 6  του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

 Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας που θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Θέμα 1ο 

Πρόσληψη προσωπικού (καθαρίστριες σχολικών μονάδων Υ.Ε.) μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς 30/6/2020.

Εισηγητής: - Δήμαρχος

 

*Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της λήψης μέτρων προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία των μαθητών που θα επιστρέψουν στα σχολεία του Δήμου από τη Δευτέρα 01/6/2020.

 

                              

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή