συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

          Ηγουμενίτσα, 11 Οκτωβρίου 2018

          Αριθμ. Πρωτ.: 15138

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Σούρλα Παναγιώτα                                                                                        3) Λώλης Ηλίας                                                                                                    5) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος                                                                                       3) Γουρνάρης Μιχαήλ                                                                                             

 

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Ντάνης Βασίλειος

6) Δήμας Θεόδωρος  

 

 

 

 

2)Τζώρτζης Απόστολος

4) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                                                                                                                                          

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου   Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.    Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας         Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.              Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας        Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομικό Σύμβουλο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την   15η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 2ο 

Επικύρωση της με αριθ. 1123/14683/04-10-2018 Απόφασης Δημάρχου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 3ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», καθορισμός όρων αυτού και έγκριση μελέτης.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 4ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας αυτού και συγκρότηση επιτροπής.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 5ο 

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση δρόμων στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 6ο 

Έγκριση πρακτικού Ι της Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του αριθ. 11/2018 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 7ο 

Επί αιτήσεως κ. Μηλιώνη Δημητρίου πρώην προϊσταμένου του Τμήματος επισκευών και κυκλοφοριακών θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας για εκπροσώπηση σε ποινικό δικαστήριο από τους δικηγόρους της Νομική Υπηρεσίας του Δήμου.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 8ο 

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και ανάθεση εντολής σχετικά με την εκδίκαση της αγωγής ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εκδικάζεται στις 23/10/2018 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 9ο 

Επί αιτήσεως Νικολάου ΤΑΚΛΑΚΟΓΛΟΥ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τη με αριθμό 41/2017 ασκηθείσα αγωγή του, η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 10ο 

Επί αιτήσεως Ιωάννας ΚΩΣΤΟΥΛΑ του Θεοδώρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 11ο

Επί αιτήσεως Αλεξάνδρας ΚΟΥΚΙΑ του Παναγιώτη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 12ο 

Επί αιτήσεως Σπυρίδωνα ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Δημητρίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 13ο

Επί αιτήσεως Αναστασίας ΓΙΟΓΛΗ του Γεωργίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 14ο

Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Βάϊου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 15ο

Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Βάϊου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 16ο

Επί αιτήσεως Μαρίας ΙΩΑΝΝΟΥ του Σπυρίδωνα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 17ο

Επί αιτήσεως Ιωάννη ΚΑΣΙΑΡΑ του Ευθυμίου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

 

 

                                                             

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή