Residents

What's New

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (18/2018)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

         Ηγουμενίτσα  18 Οκτωβρίου 2018

          Αριθμ. Πρωτ.: 15525

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

 

Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πληροφορίες: Γεώργιος Μ. Κατσιμάνης

Τηλ.2665361140 - Fax 2665361120

α) Δήμαρχο Ηγουμενίτσας

   κ. Λώλο Ιωάννη

β) Αντιδημάρχους κ.κ.

Γκίκα Μιχαήλ

Μήτση Σωτήριο

Τσουμάνη Κωνσταντίνο

Σούρλα Παναγιώτα

Τζώρτζη Απόστολο

Πάκο Δημήτριο

γ) Τακτικά μέλη Δ.Σ. κ.κ.

Κώστα Ελευθέριο

Δηλαβέρη Ρεγγίνα

Κοτσώνη Αλεξάνδρα

Λώλη Ηλία

Φουσέκη Γεράσιμο

Μυριούνη Ευάγγελο

Κοσιώρη Σπυρίδων

Ντάνη Βασίλειο

Γουρνάρη Μιχαήλ

Παππά Θωμά

Ευστρατίου Μιχαήλ

Καραλή-Νταφλάκη Χριστίνα

Ντάνη Γεώργιο

Μακρή Γεώργιο

Νταή Ανδρέα

Κάτσιο Χρήστο

Γόγολο Ιωάννη

Γούλα Δήμητρα

Γκόλια Βασίλειο

Δήμα Θεόδωρο

δ) Προέδρους και Εκπροσώπους

    Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3ο 

Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» για τη Φιλαρμονική.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο 

Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο 

Επί αιτήσεως Θεόδωρου Γιαννακού για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο 

Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο 

Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Πέρδικας Πέρδικας (αριθμ. τεμ. 2624 Αγροκτήματος Πέρδικας) του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο 

Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Πέρδικας (αριθμ. τεμ. 2066 Αγροκτήματος Πέρδικας) του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  9ο 

Μετονομασία οδού στην Τ.Κ. Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο 

Ολοκλήρωση ανταλλαγής έκτασης εμβαδού 1.174,00τμ στην περιοχή Βραχωνάς της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο 

Ολοκλήρωση ανταλλαγής έκτασης εμβαδού 1.680,00τμ από το με αριθ. 978 τεμάχιο Διανομής 1959 Αγροκτήματος Γραικοχωρίου ιδιοκτησίας Τηλέμαχου Κανάκη του Θωμά με τμήμα ίσης έκτασης του με αριθ. 1195 αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο 

Περί επέκτασης – μετατόπισης δικτύου δημοτικού φωτισμού και καθορισμού του κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2018 ως δεικτικού κωδικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Έργα υποδομής στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση 1ου  Συγκριτικού  Πίνακα για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης – Διευθέτησης ρέματος Γκούρας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Πλακοστρώσεις και κατασκευή τοιχίων στην Τ.Κ. Συβότων” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου BEACH VOLLEY στον Δήμο Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17ο 

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου (πρώην Δήμου Μαργαριτίου)».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο 

Λήψη απόφασης στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 245 του ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΘΕΝΗΣ Ι) περί εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.».

-Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δύο (2) θέσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού  έργου με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1).

-Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο 

Παραχώρηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στον Ισολογισμό του Δήμου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο 

Επί αιτήματος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Θεσπρωτίας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Βουλευτές Νομού Θεσπρωτίας
 • Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δήμαρχο Σουλίου
 • Δήμαρχο Φιλιατών
 • Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών
 • Δ/ντές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ. Ηγ/τσας
 • Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας
 • Π.Ε.Δ. Θεσπρωτίας
 • Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Διδασκάλων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Μηχανικών Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσπρωτίας
 • Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
 • Ομοσπονδία ΕΒΕΣ Ν. Θεσπρωτίας
 • Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας
 • Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο Συβότων
 • ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας
 • Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Θεσπρωτίας
 • Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
 • Κόμματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Υποψήφιους τελευταίων Δημοτικών Εκλογών
 • Μ.Μ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας

Tags: Δημοτικό Συμβούλιο

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech