Residents

What's New

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (19/2018)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

         Ηγουμενίτσα  9 Νοεμβρίου 2018

          Αριθμ. Πρωτ.: 16954

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

 

Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πληροφορίες: Γεώργιος Μ. Κατσιμάνης

Τηλ.2665361140 - Fax 2665361120

α) Δήμαρχο Ηγουμενίτσας

   κ. Λώλο Ιωάννη

β) Αντιδημάρχους κ.κ.

Γκίκα Μιχαήλ

Μήτση Σωτήριο

Τσουμάνη Κωνσταντίνο

Σούρλα Παναγιώτα

Τζώρτζη Απόστολο

Πάκο Δημήτριο

γ) Τακτικά μέλη Δ.Σ. κ.κ.

Κώστα Ελευθέριο

Δηλαβέρη Ρεγγίνα

Κοτσώνη Αλεξάνδρα

Λώλη Ηλία

Φουσέκη Γεράσιμο

Μυριούνη Ευάγγελο

Κοσιώρη Σπυρίδων

Ντάνη Βασίλειο

Γουρνάρη Μιχαήλ

Παππά Θωμά

Ευστρατίου Μιχαήλ

Καραλή-Νταφλάκη Χριστίνα

Ντάνη Γεώργιο

Μακρή Γεώργιο

Νταή Ανδρέα

Κάτσιο Χρήστο

Γόγολο Ιωάννη

Γούλα Δήμητρα

Γκόλια Βασίλειο

Δήμα Θεόδωρο

δ) Προέδρους και Εκπροσώπους

    Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

 

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχάλης – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3ο 

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2018.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο 

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Βίλχεμ – Γιοαχίμ ΧΙΛΝΤΕΜΠΡΑΝΤ για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο 

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Θεοδώρου ΑΡΓΥΡΟΥ του Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού σχετικά με αποζημίωση λόγω διαφοράς αξίας αρχικής και τελικής ιδιοκτησίας του.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο 

Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου και καθορισμός αμοιβής.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο 

Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» για τη λειτουργία τμημάτων βρεφικής φροντίδας.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο 

Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης της περιόδου εκκαθάρισης της «Κ.Ε.Δ.Η.».

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2019, της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2018».

-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο 

Περί επέκτασης – μετατόπισης δικτύου δημοτικού φωτισμού και καθορισμού του κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2018 ως δεικτικού κωδικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση υποβολής αιτήματος  ένταξης  του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» -Πρόσκληση IV.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο 

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου οικισμού Γραικοχωρίου» από το Πράσινο Ταμείο.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο 

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου οικισμού Ν. Σελεύκειας» από το Πράσινο Ταμείο.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έκφραση γνώμης επί της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κυκλικού κόμβου Πλαταριάς και τμήματος οδού Πλαταριάς-Συβότων».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο 

Εξέταση αιτήματος Αποστολίδη Παύλου για την κατασκευή έργου σε κοινόχρηστη Δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Συβότων, στα πλαίσια του άρθρου 20 του Ν.4067/2012.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17ο 

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης αξίας κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ.1 του Ν.3852/2010).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Δημοτικός Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έκφραση γνώμης για προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση της με αριθμ. 102/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση της με αριθμ. 32/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Εσπερινού ΓΕΛ Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Βουλευτές Νομού Θεσπρωτίας
 • Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δήμαρχο Σουλίου
 • Δήμαρχο Φιλιατών
 • Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών
 • Δ/ντές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ. Ηγ/τσας
 • Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας
 • Π.Ε.Δ. Θεσπρωτίας
 • Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Διδασκάλων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Μηχανικών Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσπρωτίας
 • Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
 • Ομοσπονδία ΕΒΕΣ Ν. Θεσπρωτίας
 • Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας
 • Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο Συβότων
 • ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας
 • Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Θεσπρωτίας
 • Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
 • Κόμματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Υποψήφιους τελευταίων Δημοτικών Εκλογών
 • Μ.Μ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας

Tags: Δημοτικό Συμβούλιο

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech