συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

Ηγουμενίτσα

Αρ. Πρωτ.:

07-12-2018

18505

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Δ/νση:     Σουλίου 3                                                       Προς:    Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ταχ. Κωδ.:      46100 – Ηγουμενίτσα                                   

Πληρ.:             Π. Καννά                                                       

Τηλ.:                2665361233                                                  

Fax:                 2665361123                                                  

e-mail:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

 

Θέμα:              Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Καλείστε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, η οποία είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 16-11-2018 αλλά αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την 13η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου, αρ. 3), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την με αριθ. πρωτ. 16410/31-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Απασχόλησης και Τουρισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας για ανάκληση αδειών λειτουργίας των καταστημάτων: 1) Κ.Υ.Ε. STRETTO CAFE Ε.Ε. ιδιοκτησίας Τζώρτζη Ελευθερίας του Ιωάννη και 2) ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας Μπέζα Αναστάσιου του Θεόδωρου.

 

ΘΕΜΑ 2ο:

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την με αριθ. πρωτ. οικ. 880/10-08-2018 Τεχνική Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ. 37, 38, 49 και 50.

 

ΘΕΜΑ 3ο:

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την από 26-01-2018 αίτηση της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» για την εκμίσθωση με σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 25 ετών σύμφωνα με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) του με αριθμό διανομής 1295 κληροτεμαχίου ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ – ΚΟΔΡΑΣ – ΠΑΝΑΙΝΑΣ (αγρόκτημα Μαργαριτίου) έτους 1957-1958 στη θέση «Κανέτα» της Τ.Κ. Μαζαρακιάς Δ.Ε. Μαργαριτίου Δήμου Ηγουμενίτσας με σκοπό την εγκατάσταση επί αυτού φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΘΕΜΑ 4ο:

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με την από 19-10-2018 αίτηση του Τζίμα Σπυρίδωνος του Θεοδώρου για την εκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018), δημοτικής έκτασης εμβαδού Ε=5.987,42τ.μ. από το με αριθμό διανομής 425 τεμάχιο Αγροκτήματος Πλαταριάς έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς της Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την από 19-10-2018 ταυτόχρονη αίτηση της Τζίμα Ελευθερίας του Κωνσταντίνου, η οποία δεν επιθυμεί την σύναψη μίσθωσης και παραιτείται από την δημοπρασία που έλαβε χώρα την 14η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή σχετικά με την εκμίσθωση της ανωτέρω περιγραφόμενης έκτασης, της οποίας ήταν η τελική πλειοδότης.

 

ΘΕΜΑ 5ο:

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση, λήψη και επικαιροποίηση απόφασης, σχετικά με την προσαρμογή της τελετής ΣΧΟΟΑΠ πρώην Κοινότητας Πέρδικας Νομού Θεσπρωτίας στο υπ’ αριθ. 59 Π.Δ. (ΦΕΚ 114 Α΄/29-06-2018).

 

ΘΕΜΑ 6ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ή μη ενός ατόμου Πλατάνου Ανατολικού (Platanus οrientalis) στην Τ.Κ. Συβότων της Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την από 22-10-2018 τεχνική έκθεση του γεωπόνου Τ.Ε. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, περίπτ. ζ, υποπερίπτ. α της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 Απόφασης (ΦΕΚ 4520 Β΄/16-10-2018).

 

ΘΕΜΑ 7ο:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ή μη ατόμων Πλατάνου Δυτικού (Platanus οccidentalis) στον πεζόδρομο επί των οδών Ελ. Βενιζέλου, Γρ. Λαμπράκη και 23ης Φεβρουαρίου της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας έπειτα από την από 19-10-2018 τεχνική έκθεση του γεωπόνου Τ.Ε. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, περίπτ. ζ, υποπερίπτ. α της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 Απόφασης (ΦΕΚ 4520 Β΄/16-10-2018).

 

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Μιχαήλ Γκίκας

Αντιδήμαρχος

 


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Ι.       ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

          Α.      Τακτικά Μέλη

 1. Τσουμάνη Κωνσταντίνο
 2. Δηλαβέρη Ρεγγίνα
 3. Γούρναρη Μιχαήλ
 4. Τζώρτζη Απόστολο
 5. Κάτσιο Χρήστο
 6. Γούλα Δήμητρα

Β.      Αναπληρωματικά μέλη

 1. Λώλη Ηλία
 2. Μυριούνη Ευάγγελο
 3. Κώστα Ελευθέριο
 4. Καραλή-Νταφλάκη Χριστίνα
 5. Μακρή Γεώργιο

 

ΙΙ.      ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, κ. Ιωάννη Λώλο
 2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δονάτο Μαρτίνη
 3. Γενικό Γραμματέα Δήμου Ηγουμενίτσας, κ. Σταύρο Κατσίλη
 4. Αντιδήμαρχο, κ. Σωτήριο Μήτση
 5. Αντιδήμαρχο, κ Παναγιώτα Σούρλα
 6. Αντιδήμαρχο, κ. Δημήτριο Πάκο
 7. Μπέζα Αναστάσιο, ιδιοκτήτη καταστήματος CITY,
 8. Τζώρτζη Ελευθερία, ιδιοκτήτρια καταστήματος STRETTO.

 

ΙΙΙ.    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Χρον. Αρχείο.
 2. Π. Καννά/Ε.Π.Ζ..

Tags: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής