Residents

What's New

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

         Ηγουμενίτσα  14 Φεβρουαρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ.:   1795

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

 

Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πληροφορίες: Γεώργιος Μ. Κατσιμάνης

Τηλ.2665361140 - Fax 2665361120

α) Δήμαρχο Ηγουμενίτσας

   κ. Λώλο Ιωάννη

β) Αντιδημάρχους κ.κ.

Γκίκα Μιχαήλ

Μήτση Σωτήριο

Τσουμάνη Κωνσταντίνο

Σούρλα Παναγιώτα

Τζώρτζη Απόστολο

Πάκο Δημήτριο

γ) Τακτικά μέλη Δ.Σ. κ.κ.

Κώστα Ελευθέριο

Δηλαβέρη Ρεγγίνα

Κοτσώνη Αλεξάνδρα

Λώλη Ηλία

Φουσέκη Γεράσιμο

Μυριούνη Ευάγγελο

Κοσιώρη Σπυρίδων

Ντάνη Βασίλειο

Γουρνάρη Μιχαήλ

Παππά Θωμά

Ευστρατίου Μιχαήλ

Καραλή-Νταφλάκη Χριστίνα

Ντάνη Γεώργιο

Μακρή Γεώργιο

Νταή Ανδρέα

Κάτσιο Χρήστο

Γόγολο Ιωάννη

Γούλα Δήμητρα

Γκόλια Βασίλειο

Δήμα Θεόδωρο

δ) Προέδρους και Εκπροσώπους

    Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ   1ο 

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2018.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2019.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3ο 

Διορισμός δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου και καθορισμό αμοιβής.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο 

Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του κοινοτικού καταστήματος Αγίας Μαρίνας.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο 

Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο 

Προσδιορισμός ενεργειών που αφορά την έκδοση της υπ’αρίθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο 

Έκφραση γνώμης επί αιτήσεως «Marbella Α.Ε.» για μετατροπή σε χρήμα επιφάνεια γης 2.462,87 τ.μ. στην περιοχή Καραβοστάσι Τ.Κ. Πέρδικας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο 

Κατανομή ποσού 16.205,65 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, ως συμπληρωματική πίστωση έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ   9ο 

Εφαρμογή ή μη του προγράμματος δολωματικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (δακοκτονία) για το έτος 2019 στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: «Ανανέωση και Τροποποίηση [προσθήκη νέου συνοδού Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών κατασκευών & Κατεδαφίσεων)] της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, στην θέση «Πιθάρι - Παλιαρέζα», Τ.Κ. Δριμίτσας, Δ.Ε. Παραποτάμου, Δ. Ηγουμενίτσας (λατομική περιοχή χώρος ΙΙ)», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία: «ΑΤΕΒΕ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΟΙ Α. ΛΕΦΑ».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 33 έπειτα από την από 12-09-2018 αίτηση του Τσίγκου Δημήτριου.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 6 έπειτα από την από 29-12-2017 αίτηση της εταιρείας ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ Ο.Ε.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 60 έπειτα από την από 30-08-2018 αίτηση των Βλάχου Αλέξανδρου, Βλάχου Ευάγγελου, Τσόλη Γρηγόριου, Τσόλη Κωνσταντίνου και Τσόλη Αικατερίνης.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 31 στην 1η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας για την κοινωφελή χρήση Δημοτικού Σχολείου ύστερα από τις από 23-07-2018 και 03-08-2018 αιτήσεις των Γούλα Βασίλειου και του Χρυσικόπουλου Κωνσταντίνου αντιστοίχως.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την από 7-09-2018 αίτηση του Βέρμπη Χρήστου για την αντικατάσταση του οικοπέδου του στο Ο.Τ. 158, αριθ. 72Β στην θέση «Βουνίστρα» της Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω ακαταλληλότητας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την από 26-07-2018 αίτηση της Ζούμπου Μαρίας για την μεταβίβαση σε αυτήν του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 160, αριθ. 39Β στην θέση «Βουνίστρα» της Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας ιδιοκτησίας Ζούμπου Γεώργιου, αποθανόντος συζύγου της αιτούσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την αποκατάσταση των ιδιοκτησιών α) κληρονόμων Νικόλαου Τζοβάρα (Έλλης Τζοβάρα, Παύλου Τζοβάρα, Χρήστου Τζοβάρα και Αριστεάς Τζοβάρα) β) κληρονόμων Κωνσταντίνου Κωνσταντάκου (Θωμά Κωνσταντάκου, Ανθούλας Κωνσταντάκου, Φίλιππου Κωνσταντάκου, Μελίνας Κωνσταντάκου και Μπίλη Αθανασίας) και γ) Βρύση Ευφροσύνης των οποίων τα οικόπεδα βρίσκονται στο Ο.Τ. 12 του εγκεκριμένου Σχεδίου Οικισμού Γραικοχωρίου της 2η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας με άλλα ίσης αξίας σε δημοτική έκταση στο Ο.Τ. 16Β στην ίδια περιοχή, καθώς τα πρώτα ρυμοτομήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν Κοινόχρηστοι Χώροι.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση 1ου Α.Π. εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων (Έμπροσθεν ΙΝ Αναλήψεως)".

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση 1ου Α.Π. εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ’’.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή Αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην περιοχή ελαιοτριβείου Ν.Σελεύκειας".

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Επέκταση γέφυρας στη Νέα Σελεύκεια".

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Παραποτάμου".

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Έργα οδοποιίας στη Δ.Ε. Μαργαριτίου".

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ύδρευσης στο Πολυνέρι Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)", για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Ηγουμενίτσας, Αρταίων και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου: “Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού των Δήμων Αρταίων και Ηγουμενίτσας.“

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 28ο 

Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.».

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξη με τίτλο: “Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας” για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 30ο 

Συνδιοργάνωση του 1ου Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας με τον Ποδηλατικό Όμιλο Ηγουμενίτσας «Άπειρος».

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 31ο 

Διοργάνωση Ημερίδας στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του πληθυσμού για την ορθή χρήση των Αντιβιοτικών - Εξειδίκευση Πίστωσης.

-Εισηγητής:  Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 32ο 

Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής:  Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 33ο 

Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 138 της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής:  Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 34ο 

Συγκρότηση οργάνου Σφράγισης και Αποσφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ορισμός μελών.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 35ο 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην συμβουλευτική επιτροπή πεζοπορικών ορειβατικών δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.).

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 36ο 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας και ζώνης ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 37ο 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Ηγ/τσας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ 38ο 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών, περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 39ο 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή εξέτασης αιτημάτων για την δραστηριοποίηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και την έκδοση αδειών σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο "Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region" (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1) .

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 41ο 

Παραχώρηση ειδικού διαμορφωμένου χώρου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Πλαταριάς σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση δωρεάν στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Πάκου Δημήτριου εκτός έδρας.

-Εισηγητής:  Δήμαρχος.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Βουλευτές Νομού Θεσπρωτίας
 • Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δήμαρχο Σουλίου
 • Δήμαρχο Φιλιατών
 • Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών
 • Δ/ντές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ. Ηγ/τσας
 • Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας
 • Π.Ε.Δ. Θεσπρωτίας
 • Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Διδασκάλων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Μηχανικών Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσπρωτίας
 • Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
 • Ομοσπονδία ΕΒΕΣ Ν. Θεσπρωτίας
 • Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας
 • Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο Συβότων
 • ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας
 • Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Θεσπρωτίας
 • Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
 • Κόμματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Υποψήφιους τελευταίων Δημοτικών Εκλογών
 • Μ.Μ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας

Tags: Δημοτικό Συμβούλιο

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech