συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    

 

Ηγουμενίτσα, 03 Απριλίου 2019

 Αριθ. Πρωτ.: 4125

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 – Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.                                                                               1) Σούρλα Παναγιώτα                                                                                        3) Λώλης Ηλίας                                                                                                    5) Ντάνης Γεώργιος

                                                                                                                                                                                                                                 Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος                                                                                       3) Γουρνάρης Μιχαήλ                                                                                             

 

 

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Ντάνης Βασίλειος

6) Δήμας Θεόδωρος  

 

 

 

 

2)Τζώρτζης Απόστολος

4) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                                                                                                                                          

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                                Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                        Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                      Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                               Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                   Νομικό Σύμβουλο

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  συνεδρίαση»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την   3η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο 

Λήψη αιτιολογημένης απόφασης επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: “Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας”».

Εισηγήτρια:  – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

 

*Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι συντρέχει ο λόγος του κατεπείγοντος, δεδομένου ότι ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, έχει οριστεί η προσεχής Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. και οποιαδήποτε συστημική ηλεκτρονική διαδικασία της Αναθέτουσας Αρχής στο ΕΣΗΔΗΣ, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα, ήτοι στις 4 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη.

 

 

                                                             

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Tags: Οικονομική Επιτροπή