Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

 

 

 

                         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

 

 

 

Ηγουμενίτσα: 11-09-2019

Αρ. Πρωτ. : 11931

 

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3

Τ.Κ. – Πόλη:

46100 - Ηγουμενίτσα

Τηλέφωνο:

2665361101

Fax:

2665026067

e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα:

www.igoumenitsa.gr

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1121/2019

 

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) Πρόγραμμα Κλεισθένης I, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 ( Α΄134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ' αριθμ. 28549/16.4.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β΄) απόφαση του Υπ. ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 ( Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 του Ν. 40451/2012 (Α΄40) αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (β΄698) για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 25.814 Κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορούν να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 82/59633/20-8-2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2389/Β’/14-07-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, ως και την επίτευξη συντονισμού κατά την άσκηση της Δημοτικής Διοίκησης και του Δημοτικού έργου γενικότερα.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. A. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θητεία από 11-09-2019 μέχρι και 30-09-2020, διατηρώντας ο Δήμαρχος το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασής του με αιτιολογημένη νέα απόφαση μετά το πέρας του προβλεπόμενου στο νόμο εξαμήνου και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
 2. Στον κ. Βασίλειο Γκόλια του Αριστείδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 16, 16.1 και 16.2 , του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
  2. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
 • Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 15, 15.1 & 15.2, του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, καθώς και
 1. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των αντίστοιχων τμημάτων του όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 19, 19.1 & 19.2, , του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 

 1. Στον κ. Μιχαήλ Γκίκα του Κυριάκου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου όπως περιγράφονται στο Άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, εκτός των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επισκευών και Συντηρήσεων Έργων Αυτεπιστασίας, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 17.2, παραγ. Γ του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 

 1. Στον κ. Ελευθέριο Κώστα του Νικολάου, καθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη του Τμήματος Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως περιγράφονται στο άρθρο 16.3 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και την υπογραφή των αποφάσεων:
 • Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΟΕΥ.
 • Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
 • Αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Ακύρωσης αποφάσεων προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων
 • Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
 • Όλες τις αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
  1. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
 • Την ευθύνη θεμάτων του Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης, Προσέλκυσης Επενδύσεων και Τουρισμού όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του Ο.Ε.Υ.
 1. Την ευθύνη θεμάτων του Γραφείου Στήριξης του Πρωτογενή Τομέα εκτός της αρμοδιότητας του Προγράμματος Παρακολούθησης Αδέσποτων και την εποπτεία της λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων (άρθρο 12, του Ο.Ε.Υ.).
 2. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 3. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).

Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου.

 1. Στον κ. Απόστολο Τζώρτζη του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όπως περιγράφονται στα άρθρα 18, 18.1 και 18.2, του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και των αντίστοιχων Γραφείων της, εκτός της Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείου Αδέσποτων Ζώων και του Γραφείου Κίνησης και Οχημάτων.
 1. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων.

Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου.

 

 1. Στον κ. Ηλία Λώλη του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Ποιότητας Ζωής μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:
  1. Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ιδιαίτερα την ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
  2. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης του Δήμου.

 

 1. Στον κ. Γεράσιμο Φουσέκη του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Την λειτουργεία της Αυτεπιστασίας και ειδικότερα του Γραφείου Επισκευών και Συντηρήσεων Έργων Αυτεπιστασίας του Τμήματος Επίβλεψης και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης όπως περιγράφεται στο άρθρο 17.2 παρ. Γ του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
  2. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας, Αδέσποτων Ζώων και Κίνησης και Οχημάτων με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στα άρθρα 18 &18.1 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
 • Το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων και την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων όπως προβλέπεται στην σχετική παράγραφο του άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.

Β. Οι Αρμοδιότητες των κατά τόπον Αντιδημάρχων που τους μεταβιβάζονται είναι οι παρακάτω:

 • Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητας.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στη αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
 • Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι:

 1. Τελούν τους πολιτικούς γάμους και υπογράφουν τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων.
 2. Υπογράφουν έγγραφα, η πράξεις με εντολή Δημάρχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους
 • Εκπροσωπούν τον Δήμο στα δικαστήρια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
 1. Ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 2. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας τους.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Μιχαήλ Γκίκας του Κυριάκου και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Ελευθέριο Κώστα του Νικολάου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια και δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην Διαύγεια, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

Ιωάννης Λώλος

Κοινοποίηση

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γενικό Γραμματέα Δήμου Ηγουμενίτσας
 3. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι Δήμου Ηγουμενίτσας
 4. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Δήμου Ηγουμενίτσας
 5. Πρόεδροι Κοινοτήτων